Архитектура и Дизајн

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Математика 1
 • Нацртна Геометрија
 • Архитектонско Проектирање 1
 • Архитектонско Студио 1
 • Механика – Статика 1
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Математика 2
 • Архитектонско Проектирање 2
 • Архитектонско Студио 2
 • Механика на материјали
 • Градежни материјали
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Архитектонско Проектирање 3
 • Архитектонско Студио 3
 • Градежни Конструкции 1
 • Историја на Архитектура, Уметност и Урбанизам 1
 • Урбанистичко планирање
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Архитектонско Проектирање 4
 • Архитектонско Студио 4
 • Градежни Конструкции 2
 • Историја на Архитектура, Уметност и Урбанизам 2
 • Урбанистичко обликување 1
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет

ТРЕТА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 5

СЕМЕСТАР 6

 • Архитектонско Проектирање 5
 • Внатрешна Архитектура 1
 • Архитектонско Студио 5
 • Градежни инсталации 5
 • Историја на Архитектура, Уметност и Урбанизам 3
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Архитектонско Проектирање 6
 • Методи на дизајн
 • Архитектонско Студио 6
 • Практика
 • Изработка на тема – Бачелор
 • Изборен наставен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Англиски јазик 1
 • Албански јазик 1
 • Апликација на компјутерски програми – CAD 1
 • Ликовно изразување
 • Англиски јазик 2
 • Албански јазик 2
 • Основи на инженерство
 • Пресметување со компјутер
 • Пластично обликување
 • Апликација на компјутерски програми – 3Д Моделирање
 • Основи на програмирање
 • Дрвени Конструкции
 • Дрвени Ламелирани Конструкции
 • Апликација на компјутерски програми–Документирање
 • Челични конструкции 1
 • Бетонски конструкции 1
 • Екологија и животна средина
 • Апликација на компјутерски програми – 3Д визуелизација
 • Градежна Физика и Енергетска Ефикасност
 • Одржлива архитектура
 • Управување со човечки ресурси
 • Електрични инсталации на згради
 • Современи текови во архитектурата