Бачелор Студии

Додипломски Струдии


 

Факултет за градежништво и архитектура

Arkitekturë dhe Dizajn
Ndërtimtari – Konstruktiv
Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë


Факултет за информатички науки

Информатика (на Англиски јазик)
Информатика наставна
Примете програмирање


Факултет за технички науки

Царина, шпедиција и осигурување
Применета економија и претприемништво
Сообраќајно-транспортно инженерство
Машинско инженерство и менаџмент
Инженерство за заштита на работна и животна средина
Мехатроника
Индустриски Менаџмент
Електроенергетски системи (ЕЕС)


Факултет за социјални науки

Politikё dhe Punё Sociale
Politikё dhe Punё Sociale
Gerantologji
Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
Studime Europiane
Media dhe Komunikimi Ndërkulturor
Komunikim
Gazetari
Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
Sport dhe Shkenca Sportive


Факултет за технолошки науки

Иженерство на материјали со нанотехнологија
Прехранбена Tехнологија
Agroinxhineria
Tekstil Dizajni dhe Modelim