Градител – Конструктивна

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Линеарна Алгебра
 • Динамика на конструкции
 • Нелинеарна анализа на структурални елементи
 • Преднапрегнат Бетон
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Алатки за анализирање на структурата
 • Проектирање на структури според кодови
 • Метод на конечни елементи
 • Бетонски згради
 • Челични згради
 • Изборен наставен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Статистика и теорија на веројатност
 • Нелинеарна анализа на структури
 • Санација и зајакнување на конструкции
 • Спрегнати конструкции
 • Динамика на почви
 • Изборен наставен предмет
 • Градежна легистлатива
 • Изработка на тема – Мастер
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Програмирање за инженери
 • Напреднато познавање по програмирање
 • Инженерска сеизмологија
 • Проектирање на пожарни-отпорни конструкции
 • Алатки за анализа на структури
 • Трајноста на бетонски конструкции
 • Аналитичко моделирање
 • Контрола на конструкции
 • Ризик и сеизмичка оштетеност на згради
 • Проектирање на конструкции според перформанси
 • Бетонски мостови
 • Челични мостови