Градител – Конструктивна

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Инженерска Математика 1
 • Дескриптивна Геометрија
 • Механика – Статика 1
 • Инженерска геологија
 • Градежни конструкции 1
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Инженерска Математика 2
 • Пресметки со компјутер
 • Механика – Статика 2
 • Механика на материјали 1
 • Градежни материјали
 • Механика на флуиди
 • Изборен наставен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Основи на програмирање
 • Механика – Динамика 1
 • Механика на материјали 2
 • Текнологија на бетон
 • Дрвени конструкции
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Теориа на структури 1
 • Челични конструкции 1
 • Бетонски конструкции 1
 • Вовед во механика на почви
 • Хидротекнички структури
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет

ТРЕТА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 5

СЕМЕСТАР 6

 • Структурални детали
 • Градежни инсталации
 • Бетонски конструкции 2
 • Геотехнички конструкции и темели
 • Урбана хидротекника
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Основи на асеизмичко проектирање  
 • Челични конструкции 2
 • Практична настава
 • Изработка на тема – Бачелор
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Англиски јазик 1
 • Албански јазик 1
 • Апликација на компјутерски програми – CAD 1
 • Основи на инженерство
 • Англиски јазик 2
 • Албански јазик 2
 • Инженерска Математика 3
 • Статистика со примена
 • Апликација на компјутерски програми – 3Д Моделирање
 • Градежна физика и енергетска ефикасност
 • Екологија и животна средина
 • Инженерска Математика 4
 • Вовед во нумерички методи
 • Апликација на компјутерски програми–Документирање
 • Механика – Динамика 2
 • Теорија на структури 2
 • Инфраструктурни објекти
 • Одржување и надзор на структури
 • Управување со човечки ресурси
 • Компјутерска графика
 • Современи техники во градежништвото
 • Менаџирање и градежна технологија
 • Безбедност во градилиште