Дизајн на хемиски производи и процеси

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Општа и неорганска хемија I 

Математика I 

Физика I 

Техничко цртање 

Англиски јазик I 

Македонсики јазик 

Општа и неорганска хемија II 

Математика II 

Физика II 

Информатика применета во хемијата 

Англиски јазик II 

Изборен наставен предмет 

ВТОРА ГОДИНА 

Семестар 3

Семестар 4

Вовед во хемиско инженерство 

Органска хемија 

Физичка хемија 

Термодинамика I 

Изборен наставен предмет 

Инструментална анализа 

Аналитичка хемија 

Биланс на енергија и маса 

Статистика 

Еколошка оптимизација на технолошки процеси  

Изборен наставен предмет 

ТРЕТА ГОДИНА 

Семестар 5

Семестар 6

Термодинамика II 

Трансфер на маса и топлина 

Економија и претприемништво 

Наука за материјалите 

Изборен наставен предмет 

Сепарациони техники 

Хемиско реакционо инженерство I 

Вовед во инженерство на материјали 

Корозија и избор на материјали во хемиската индустрија 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Семестар 7

Семестар 8

Хемиско реакционо инженерство II 

Фазна рамнотежа и фазни трансформации 

Технологија на фармацевтски и козметички производи 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Хемиско инженерство и дизајн I 

Хемиско инженерство и дизајн II 

Хемија на животната средина и технологија 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Дипломска работа 

Изборни работи

Македонски јазик  

Спорт и спортски активности 1  

Албански јазик  

Информатика и интернет технологии  

Глобализација и интеркултурна комуникација  

Комуникациски вештини  

Легислатива за безбедност при работа  

Заштита на животна средина  

Комуникација со јавна администрација  

Спорт и спортски активности 2  

Математичко моделирање во хемиско инженерство  

Производство на метали  

Избрани процеси во хемиската индустрија  

Бои и лакови  

Етика  

Заштита при работа  

Технологија на вода со процеси и преработка на отпадни води  

Горива и процеси на согорување  

Катализа и катализатори  

Биоматеријали  

Вовед во програмирање  

Алтернативни извори на енергија, економија и екологија  

Биохемиско инженерство  

Биохемија  

Основи на прехранбено инженерство  

Производство на стакло  

Дизајнирање на хемиски производи и процеси  

Конструкциони материјали во хемиското инженерство  

Хемија и технологија за полимери  

Хемија и технологија за керамика  

Основи на електрична енергија  

Мерење и автоматска регулација  

Животна средина и безбедност  

Хемиски влакна за техничка намена  

Моделирање и оптимизација на процеси  

Методи за определување на органски соединенија  

Анализа и синтеза на процеси  

Хемиска контрола на технички материјали  

Безбедност и протокол во лабораторија  

Наноматеријали и нанотехнологии  

Токсиколошка хемија