Електрични системи

ПРВА ГОДИНА 

Семестар 1

Семестар 2

Математика 1 

Физика 

Информатика 

Инженерска графика 

Англиски Јазик 

Статика 

Математика 2 

Основи на Електротехника 

Инженерски Материјали 

Вовед во програмирање 

Интернет технологии 

MATLAB практикум 

ВТОРА ГОДИНА 

Семестар 3

Семестар 4

Математика 3 

Теорија на Електрични кола 

Одржлив развој во техниката 

Електрични машини и трансф 

CAD техники 

Хемија на материјали 

Системи на Автоматско управување 

Електроника 

Инструментизација и податочни системи 

Основи на енергетика 

Сигнали и системи 

Менаџмент на квалитет 

ТРЕТА ГОДИНА 

Семестар 5

Семестар 6

Проектирање на нисконапонски електроенергетски инсталации 

Обновливи извори на Енергија 

Индустриска Електроника 

Високонапонски мрежи и системи 

Апликативен Софтвер во ЕЕС 

Моделирање и Симулации 

Преносни и Дистрибутивни Системи 

Техника за Висок Напон 

Квалитет на Електрична Енергија 

Проектирање на Фотоволтаични Системи 

Одржлив Енергетски Развој 

Технолошки иновации 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Семестар 7

Семестар 8

Релејна заштита 

Основи на електрични централи и разводни постројки 

Управување со ризици во енергетски системи 

Режими на работа на ЕЕС 

Електрични возила 

Мрежно поврзување на обновливи извори на енергија 

SCADA системи во електроенергетика 

Регулативa и пазари на електрична енергија 

Паметни Енергетски Системи 

Дипломска Работа 

Сметководство за одржлив бизнис 

Претприемништво 

Изборни работи

Англиски Јазик 

Статика 

Интернет технологии 

MATLAB практикум 

CAD техники 

Хемија на материјали 

Сигнали и системи 

Менаџмент на квалитет 

Апликативен Софтвер во ЕЕС 

Моделирање и Симулации 

Одржлив Енергетски Развој 

Технолошки иновации 

Електрични возила 

Мрежно поврзување на обновливи извори на енергија 

Сметководство за одржлив бизнис 

Претприемништво