Применето софтверско инженерство

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Методологија на истражување
 • Применето софтверско инженерство
 • Напредни алгоритми и структури на податоци
 • Практична семинарска работа
 • Изборен предмет
 • Напредни бази на податоци
 • Напредно тестирање на софтвер
 • Интерфејс човек-компјутер
 • Изборен предмет
 • Универзитетски изборен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Применето мрежно инженерство
 • Применето мрежно програмирање
 • Сервисно-ориентирана софтверска архитектура
 • Управување со софтверски проекти
 • Изборен предмет
 • Практично учење
 • Магистерска тема
 • Изборен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Криминална психологија
 • Граѓанското општество
 • Право на интелектуална сопственост
 • Етика и комуникација во бизнисот
 • Управување со човечките ресурси
 • Политичка социологија
 • Компјутерска архитектура
 • Западната цивилизација
 • Стратешки менаџмент
 • Турската цивилизација