Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

ДО:АКАДЕМКИОТ, АДМИНИСТРАТИВНИОТ  КАДАР И СТУДЕНТИТЕ     ПРЕДМЕТ: ЗАКЛУЧОЦИ ОД 25-ТА СЕДНИЦА НА РЕКТОРСКАТА УПРАВА (ВОНРЕДНА СЕДНИЦА)   Почитувани,   На 25-та Седница на Ректорската Управа одржана на 12.03.2020, се усвоија следниве заклучоци:   1.      Секој предавач на предметот преку Read More …