Информатика

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Калкулус 1
 • Основи на програмирање
 • Дигитална техника
 • Интернет технологии
 • Изборен наставен предмет
 • Калкулус 2
 • Објектно ориентирано програмирање
 • Дигитална логика
 • Алгоритми и структури на податоци
 • Изборен наставен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Архитектура и организација на компјутери
 • Визуелно програмирање 
 • Основи на веројатност и статистика
 • Интернет програмирање
 • Изборен наставен предмет
 • Дискретна математика и нејзини примени
 • Софтверско инженерство
 • Бази на податоци
 • Македонски јазик и академско пишување
 • Изборен наставен предмет

ТРЕТА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 5

СЕМЕСТАР 6

 • Напредни алгоритми
 • Вовед во криптографија
 • Графика и визуелизација
 • Оперативни системи
 • Изборен наставен предмет
 • Податочно рударење
 • Управување со софтверски проекти
 • Информациски системи
 • Микрокомпјутерски системи
 • Изборен наставен предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 7

СЕМЕСТАР 8

 • Моделирање и симулации
 • Дизајн и архитектура на софтвер
 • Операциски истражувања
 • Дизајн на Компајлери
 • Изборен наставен предмет
 • Компјутерска безбедност
 • Вештачка интелигенција
 • Дистрибуирани системи и обработка во облак
 • Дипломска работа
 • Изборен наставен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Англиски јазик 1
 • Основи на веб дизајн
 • Англиски јазик 2
 • Компјутерски електронски елементи
 • Програмирање на игри
 • Програмирање во скриптни јазици 1
 • Компјутерски мрежи
 • Мултимедијални алатки
 • Програмирање на мобилни уреди
 • Програмирање во Јава
 • Програмирање во скриптни јазици 2
 • Електронска и мобилна трговија
 • Теорија на графови и нејзина примена
 • Етика
 • Напредни бази на податоци