Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Меkatronikë
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 180

mk