VITI PARË

Historia politike e botës

Termat bazë në marrëdhëniet ndërkombëtare

Diskutimet aktuale në filozofinë politike

Lëndë me zgjedhje (nga ato të zgjeruara zgjidhen dy lëndë me zgjedhje)

E drejta ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut Aleksandar Petkovski

Koncepti i shtetit në filozofinë politike

Politika e jashtme e Bashkimit Evropian

Shteti, Shoqëria dhe Politika në Lindjen e Mesme

VITI DYTË

Globalizimi dhe politika botërore

Teoritë e demokracisë

Punim master

Lëndë me zgjedhje (zgjidhet një lëndë me zgjedhje nga ajo e zgjeruar)

Historia, politika dhe përkatësia etnike në Ballkan

Modernizmi dhe Postmodernizmi

By