Dizajn i Produkteve Kimike dhe Proceset

VITI I PARË

Semestri 1

Semestri 2

Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike I 

Matematika I 

Fizika I 

Vizatim teknik 

Gjuha Angleze I 

Gjuha Maqedonase 

Kimia e Përgjithshme dhe Inorganike II 

Matematika II 

Fizika II 

Informatika e aplikuar në kimi 

Gjuha Angleze II 

Lëndë zgjedhore

VITI I DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Hyrje në Inxhinieri Kimike 

Kimia organike 

Kimi fizike 

Termodinamika I 

Lëndë zgjedhore 

Analiza instrumentale 

Kimi analitike 

Bilanci i energjisë dhe masës 

Statistikat 

Optimizimi mjedisor i proceseve teknologjike 

Lëndë zgjedhore 

VITI I TRETE

Semestri 5

Semestri 6

Termodinamika II 

Transferimi i masës dhe nxehtësisë 

Ekonomia dhe sipërmarrja 

Shkenca e Materialeve 

Lëndë zgjedhore 

Teknikat e ndarjes 

Inxhinieria e Reaksioneve Kimike I 

Hyrje në Inxhinierinë e Materialeve 

Korrozioni dhe zgjedhja e materialeve në industrinë kimike 

Lëndë zgjedhore 

Lëndë zgjedhore 

VITI I KATERT

Semestri 7

Semestri 8

Inxhinieria e Reaksioneve Kimike II 

Ekuilibri fazor dhe transformimet fazore 

Teknologjia e produkteve farmaceutike dhe kozmetike 

Lëndë zgjedhore 

Lëndë zgjedhore

Inxhinieri Kimike dhe Dizajn I 

Inxhinieri Kimike dhe Projektim II 

Kimia dhe Teknologjia e Mjedisit 

Lëndë zgjedhore 

Lëndë zgjedhore 

Teza e diplomës 

Lendet Zgjedhore

Gjuha maqedonase 

Sportet dhe aktivitetet sportive 1 

Gjuha shqipe 

Informatika dhe teknologjitë e internetit 

Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor 

Aftesi komunikimi 

Legjislacioni i Sigurisë në Punë 

Mbrojtjen e mjedisit 

Komunikimi me administratën publike 

Sportet dhe aktivitetet sportive 2 

Modelimi Matematik në Inxhinieri Kimike 

Prodhimi i metaleve 

Proceset e zgjedhura në industrinë kimike 

Bojra dhe llaqe 

Etika 

Mbrojtje në punë 

Teknologjia e ujit të procesit dhe trajtimi i ujërave të zeza 

Karburantet dhe proceset e djegies 

Katalizatorë dhe katalizatorë 

Biomaterialet 

Hyrje në Programim 

Burimet alternative të energjisë, ekonomisë dhe ekologjisë 

Inxhinieri Biokimike 

Biokimia 

Bazat e Inxhinierisë Ushqimore 

Prodhimi i qelqit 

Projektimi i produkteve dhe proceseve kimike 

Materialet e ndërtimit në Inxhinieri Kimike 

Kimia dhe Teknologjia e Polimerëve 

Kimi dhe Teknologji për Qeramikë 

Bazat e energjisë elektrike 

Matja dhe rregullimi automatik 

Mjedisi dhe siguria 

Fijet kimike për qëllime teknike 

Modelimi dhe optimizimi i proceseve 

Metodat për përcaktimin e përbërjeve organike 

Analiza dhe sinteza e proceseve 

Kontrolli kimik i materialeve teknike 

Siguria dhe Protokolli i Laboratorit 

Nanomaterialet dhe nanoteknologjitë 

Kimi toksikologjike