Fakulteti i Shkencave të Informatikës

IT – Programet studimore

Programi Studimor Informatikë (Shqip ose Anglisht)
Cikli Deridiplomik
Përshkrim i programit studimor Ky program strukturën elementare e ka të bazuar mbi Informatikën e aplikuar dhe ofron mundësinë e pregatitjes së studentëve për një karrierë të bazuar në industri.

Të diplomuarit e këtij drejtimi do të kenë fituar njohuri mbi konceptet themelore në fushen  e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe njohuri të avancuara në dizajnimin dhe zhvillimin e web-it, sistemet e informacionit dhe menaxhimin e tyre, sistemet e shpërndara, dizajnimin dhe implementimin e rrjetave kompjuterike,  krijimin dhe administrimin e bazave të të dhënave, etj.

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Informatikan i diplomuar
Lista e lëndëve

Semestri 1:

Lëndë obligative:

1.       Matematika I

2.       Programim

3.       Teknika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Teknologjitë e Internetit

2.       Metodat e shkrimit

Semestri 2:

Lëndë obligative:

1.       Matematika II

2.       Programim i Orientuar në Objekte

3.       Logjika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Mësimi në distancë

2.       Elementet elektronike kompjuterike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 3:

Lëndë obligative:

1.       Algoritme dhe Strukturat e të dhënave

2.       Programimi vizual

3.       Hyrje në arkitekturën kompjuterike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Algjebra lineare

2.       Matematika diskrete

3.       Bazat e probabilitetit dhe statistikës

4.       Bazat e telekomunikimit

Semestri 4:

Lëndë obligative:

1.       Bazat e të dhënave

2.       Rrjetat kompjuterike

3.       Inxhinieria softuerike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Teoria e probabilitetit

2.       Transformimet gjeometrike

3.       Strukturat algjebrike

Semestri 5:

Lëndë obligative:

1.       Grafikë dhe vizuelizim

2.       Internet Programim

3.       Sistemet Operative

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Algoritmet e avancuara

2.       Hyrje në kriptografi

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 6:

Lëndë obligative:

1.       Sistemet mikrokompjuterike

2.       Sistemet e Informacionit

3.       Menaxhimi i projekteve softuerike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 7:

Lëndë obligative:

1.       Modelim dhe simulime

2.       Dizajni dhe arkitektura softuerike

3.       Protokolet e rrjetave

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       IT infrastruktura

2.       Bazat e kërkimeve operative

3.       Multimedia

4.       Teoria e informatave

Semestri 8:

Lëndë obligative:

1.       Punë praktike

2.       Punimi i diplomës

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Sistemet operative të rrjetave

2.       Bazat e përpunimit të të dhënave (Data Mining)

3.       Inteligjenca artificiale

4.       Teknologjitë e Web-it dhe të Internetit

 

Lista e Lëndëve zgjedhore Universitare:

1.       Gjuhë angleze 1

2.       Gjuhë maqedone 1

3.       Gjuhë shqipe 1

4.       Gjuhë angleze 2

5.       Gjuhë maqedone 2

6.       Gjuhë shqipe 2

7.       Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor

8.       Informatika

9.       Etika

10.   Komunikimi në administratën publike

 

IT – Programet studimore

Programi Studimor Informatikë – Mësimdhënie
Cikli Deridiplomik
Përshkrim i programit studimor Drejtimi i Informatikës Arsimore përveç perfshirjes së koncepteve themelore dhe të avancuara nga fusha e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, synon edhe aftësimin e studentëve në mësimdhënie.

Përfshirja e njohurive mbi metodologjitë e mësimdhënies, do t’i mundësojë të diplomuarve që përveç zhvillimit të karrierës së tyre në industri, të mund të punësohen edhe në botën akademike, duke filluar që nga institucionet e nivelit më të ulët arsimor e deri tek ato më të larta.

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Informatikan i diplomuar, drejtimi-Informatika arsimore
Lista e lëndëve

Semestri 1:

Lëndë obligative:

1.       Matematika I

2.       Bazat e Programimit

3.       Elektroteknikë

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Teknologjitë e Internetit

2.       Shkrimi Akademik

3.       Algjebra lineare

4.       Matematika Diskrete

Semestri 2:

Lëndë obligative:

1.       Matematika II

2.       Programim i Orientuar në Objekte

3.       Logjika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Elektronikë

2.       Elementet elektronike kompjuterike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

 

Semestri 3:

Lëndë obligative:

1.       Algoritme dhe Strukturat e të dhënave

2.       Programimi vizual

3.       Arkitektura kompjuterike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Probabilitet dhe statistikë

2.       Teoria e Probabilitetit

3.       Bazat e telekomunikimit

4.       Mjetet llogaritëse në inxhinieri

 

 

Semestri 4:

Lëndë obligative:

1.       Bazat e të dhënave

2.       Rrjetat kompjuterike

3.       Inxhinieria softuerike

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Transformimet gjeometrike

2.       Strukturat algjebrike

 

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 5:

Lëndë obligative:

1.       Grafikë dhe vizuelizim

2.       Internet Programim

3.       Sistemet Operative

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Algoritmet e avancuara

2.       Hyrje në kriptografi

3.       Modelim dhe simulime

4.       Dizajni dhe arkitektura softuerike

5.       Protokolet e rrjetave

6.       IT infrastruktura

7.       Bazat e kërkimeve operative

 

Semestri 6:

Lëndë obligative:

1.       Sistemet mikrokompjuterike

2.       Sistemet e Informacionit

3.       Metodat Numerike

Lëndë zgjedhore:

1.       Multimedia

2.       Bazat e përpunimit të të dhënave (Data Mining)

3.       Teoria e informatave

4.       Sistemet operative të rrjetave

5.       Menaxhimi i projekteve softuerike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 7:

Lëndë obligative:

1.       Psikologji

2.       Pedagogji

3.       Metodika e mësimit në Matematikë

Lëndë zgjedhore- Grupi 1 (zgjidhet një):

1.       Didaktika

2.       Komunikimi pedagogjik

Lëndë zgjedhore- Grupi 2 (zgjidhet një):

1.       Arsimi inkluziv

2.       Sistemi edukativo-arsimor në Republikën e Maqedonisë

 

Semestri 8:

Lëndë obligative:

1.       Metodika e punës edukativo-arsimore

2.       Metodika e mësimit në Matematikë 2

3.       Pervoja pedagogjike

4.       Punimi i diplomës

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Aplikimi i TIK në mësimin e matematikës

2.       Metodologjia e kërkimit në arsim

3.       Planifikim dhe programim i veprës pedagogjike në shkollë

 

 

1393942504

Fakulteti i Shkencave të Informatikës paraqet një disiplinë dinamike, sfiduese dhe konkuruese që krijon kuadrot e nevojshme për epokën digjitale.Programet studimore te integruara, studjimet në laboratorë të pajisur me infrastrukturë cilësore, mundësia për të kryer punë praktike në kompanitë dhe organizatat më të njohura të vendit, si dhe aktivitetet e shumta universitare do te kontribuojnë që të diplomuarit e Fakultetit të Shkencave të Informatikës, të jenë të gatshëm për të përmbushur me sukses rrugën e karrierës në fusha të ndryshme të industrisë dhe akademisë.

Fakulteti i Informatikës në Universitetin “Nënë Tereza” u themelua nga njerëz që kishin një vizion. Ky vizion ishte se si informatika do të përshtatet në frymën unike të Universitetit, një institucion i orientuar në një shkallë rreth edukimit të informatikës me lidhje të ngushta me industrinë e informatikës dhe bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional. Departamenti gjithmonë ka pasur lidhje të ngushta me matematikën dhe inxhinierinë, por gjithnjë e më shumë ka përjetuar bashkëpunime me disiplina të tjera të rëndësishme për Universitetin, përfshirë sociologjinë, metodologjitë e mësimdhënies, filozofinë, ekonominë, statistikat dhe matematikën në përgjithësi, fizikën dhe më shumë. Është përmes këtyre bashkëpunimeve që rëndësia e Informatikës në një kuptim më të gjerë vlerësohet më së miri.

Zotërimi i fuqive të mëdha në të menduarit abstrakt, ata modelojnë dhe analizojnë problemet e informatizimit dhe pastaj dizajnojnë zgjidhjet praktike për ta. Algoritmet? Është shkencëtari i informatikës i cili i krijon.

Programi i Informatikës do të ndihmojë në zhvillimin e bazës së fortë në matematikë dhe informatikë që kërkohet nga industria dhe që nevojitet për të hyrë në fushën e kërkesës së lartë, gjithnjë në zhvillim. Nxënësit ndien aftësinë për zgjidhjen e problemeve, ngrisin aftësinë e tyre për të menduar në abstrakt dhe zhvillojnë aftësitë e dizajnit për të zgjidhur probleme të ndryshme që kërkojnë krijimtari dhe inovacion.

Nxënësit mund të zgjedhin të ndjekin një diplomë bachelor në katër vjet, ose një diplomë Master njëvjeçare, e cila u lejon atyre të hyjnë më shpejt në tregun e punës dhe më pas të vazhdojnë për të përfunduar një diplomë Master.

Fakulteti dhe studentët e Fakultetit të Informatikës janë aktive në hulumtim dhe botim, duke kërkuar të avancojnë studimin e informatikës dhe informatikës. Fushat e hulumtimit të fakultetit janë të ndryshme dhe shpesh zgjerohen në shumë aspekte të ndryshme, por në përgjithësi përfshijnë: programimin e mjediseve të të mësuarit, e-learning, m-learning, analitika e të dhënave dhe shkencat e vendimeve; kurimi i të dhënave, përfaqësimi dhe vizualizimi; studime të dizajnit; programimi i lëvizshëm, informatika me qendër në njeri; informatikës; organizatat dhe burimet e informacionit; rikthim të informacionit; siguria e informacionit, etika dhe politika; Menaxhimi i njohurive; studimet shkencore, socio-teknike dhe shoqërore; dhe inxhinieri kompjuterike.

Hulumtimi i Informatikës në Universitetin Nënë Tereza është duke u fokusuar në paradigma të reja që avancojnë teknologjinë informatike, por mundësojnë mënyra të reja të mendimit dhe transformojnë shoqërinë. Forca jonë qëndron në aftësinë tonë për të kryer hulumtime inovative dhe bashkëpunuese që synojnë zgjidhjen e problemeve të mëdha dhe komplekse ndërdisiplinore. Programi ynë i hulumtimit martohet me thellësi dhe gjerësi të ekspertizës në fushat kryesore, duke përfshirë informatikë teorike (shkenca kompjuterike dhe sisteme kompjuterike), me qendra dhe institucione të reja ndërdisiplinore të orientuara drejt aplikimit, që mbledhin kolegë nga të gjithë Fakultetin e Shkencave Sociale dhe merren me njohuritë e universitetit pikat e forta në fusha si mësimi elektronik, gjuha dhe gjuha, rrjetet sociale dhe çështjet e shëndetit publik.