Fakulteti i Shkencave Teknike

Studime deridiplomike
 1. Dogana, shpedicion dhe sigurime – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 2. Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sipërmarrësia – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 3. Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 4. Inxhineri makinerike dhe menaxhment – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 5. Inxhinieria pёr mbrojtje tё ambientit tё punёs dhe jetesёs – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 6. Меkatronikë – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 7. Menaxhment Industrial – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 8. Sistemet elektroenergjetike – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
Studime pasdiplomike
 1. Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
 2. Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 3. Siguria në pune – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 4. Automatikë

Sekretar i Fakultetit të Shkencave Teknike
Alma Mustafai
alma.mustafai@unt.edu.mk


Fakulteti i shkencave teknike  bashkon disa fusha tё inxhinierisё dhe teknologjisё informative pёr tё gjetur kёshtu zgjidhje inovative dhe kreative nё konstruktimin, dizajnimin, modifikimin, instalimin, mirёmbajtjen, testimin, operimin dhe prodhimin e prodhimeve tё ndryshme.