Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Studime deridiplomike
 1. Teknologji Ushqimore – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 2. Agroinxhineria – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 3. Tekstil Dizajni dhe Modelim – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 4. Dizajn i Produkteve Kimike dhe Proceset – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
Studime pasdiplomike
 1. Teknologji Ushqimore – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 2. Inxhineria Kimike – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]

Sekretar i Fakultetit të Shkencave Teknologjike
Drita Kalisi
drita.kalisi@unt.edu.mk


Propozim temat per punim diplome dhe propozim mentoret

Fakulteti i Shkencave Teknologjike si njësi akademike në Universitetin Nënë Tereza ofron dy programe studimi: Teknologji Ushqimore dhe Inxhinieri e Materialeve me Nanoteknologji. Roli i Fakultetit të Shkencave Teknologjike është të përgatisë staf profesional për të punuar në Sektorin e Teknologjisë Ushqimore dhe Nanoteknologjisë dhe Teknologjisë së Materialeve, që janë edhe degë shumë të rëndësishme për zhvillimin e industrisë dhe ekonomisë së vendit në përgjithësi.