Fakulteti i shkencave humane

Studime deridiplomike
  1. Gjuhë dhe letërsi angleze
  2. Gjuhë dhe letërsi gjermane
  3. Përkthim: Shqip – maqedonisht – anglisht
  4. Përkthim nga gjuha shqipe – maqedonase në gjuhën gjermane dhe anasjelltas