Fakulteti i Shkencave Sociale

Studime deridiplomike
 1. Politikё dhe Punё Sociale – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 2. Studime Ballkanike dhe Euroaziatike – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditim]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 3. Studime Politike dhe Marredhënie Ndërkombëtare[Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 4. Media dhe Komunikimi Ndërkulturor – [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  • Komunikim – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
  • Gazetari – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve]
 5. Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 6. Sport dhe Shkenca Sportive[Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
Studime pasdiplomike
 1. Punё Sociale – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 2. Politikё Sociale – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 3. Studime Politike dhe Ndërkombëtare 1 vjecare – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 4. Studime Politike dhe Ndërkombëtare 2 vjecare – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 5. Media dhe Komunikimi Ndërkulturor – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 6. Sport dhe Shkenca Sportive – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 7. Menaxhimi i Migrimeve (joint degree) – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
 8. Politikat Publike dhe Menaxhment – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]

Propozim temat per punim diplome dhe propozim mentoret