Fakulteti i Shkencave Sociale

Programi Studimor

Studimet në programin politika sociale dhe puna sociale do të ju mundësojë për të kuptuar shkaqet e problemeve sociale dhe se si shoqëritë përpiqen për t’i zgjidhur ato, si ato kombëtare dhe ndërkombëtare. Ju do të merrni një edukim të plotë në shkencat themelore sociale, duke përfshirë sociologjinë, psikologjinë sociale, politikën dhe ekonomin dhe të përdorni atë që ju do të mësoni për të kuptuar përse të bërit politika të suksesshme është një proces aq kompleks, pse modelet e pabarazisë vazhdojnë dhe çfarë më tepër mund të bëhet për ti zgjidhur problemet sociale.

Studime deridiplomike
Programi Studimor Studime Europiane
Cikli I dytë
Përshkrim i programit studimor Ky program ofron kurrikulë të pasur akademike dhe një qasje interdisiplinare të së drejtës, historisë, ekonomisë dhe politikave të Unionit Europian me theks të veçantë në europeizimin e Europës Juglindore. Programi është i dizajnuar për studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet pasdiplomike ose karrierën profesionale. Pas përfundimit të studimeve deridiplomike studentët me njohuritë dhe shkathtësitë e fituara do të jenë të gatshëm për punë në institucionet dhe agjencitë e Unionit Europian, organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, institucionet shtetërore të nivelit qendror dhe lokal: ministritë për punë të jashtme, ministritë për çështje europiane, ministritë e ekonomisë dhe zhvillimit social, ministritë e drejtësisë, si dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale

 

Kredi ECTS 180
Titulli që fitohet pas diplomimit Jurist i diplomuar nga fusha e studimeve europiane
Lista e lëndëve  

Semestri 1:

Fillet e së drejtës;

Hyrje në shkencat politike;

Historia e Unionit Europian;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 2:

Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare;

Europeizimi i Europës Juglindore;

Ekonomia e integrimit europian;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 3:

Hyrje në të drejtën e Unionit Europian;

Ekonomia politike e Unionit Europian;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 4:

Koncepti dhe idea për Europën;

Krijimi i politikave në Unionin Europian;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 5:

Hyrje në të drejtën ndërkombëtare;

Shkruarja e seminarit;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 6:

Politika e jashtme e Unionit Evropian;

Shkruarja e seminarit- i avancuar;

Lënd zgjedhore 4*;

Lënd zgjedhore 5*;

Lënd zgjedhore 6*


Studime pasdiplomike

 

Programi Studimor Studime europiane dhe marrëdhënie ndërkombëtare
Cikli Studime pasdiplomike
Përshkrim i programit studimor  

Ky program studimor është i dizajnuar tu mundësoj studentëve përforcim të njohurive nga fusha e studimeve evropiane dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Qëllimi i programit është studentët të jenë të gatshëm të tregojnë njohuri të thella mbi proceset e integrimit europian, ndërtimit të identitetit supranacinal, efektet e UE-së ndaj vendeve anëtare dhe shteteve kandidate për anëtarësim, zgjërimit gjeopolitik të UE-së, shkaqet dhe pasojat e globalizimit në vendimmarjen dhe politikëbërjen nacionale, rolin e aktorëve joshtetërorë në marrëdhëniet ndërkombëtare, sigurinë ndërkombëtare, paraqitjen e fuqive të reja ekonomike dhe politike në sistemit ndërkombëtar.

 

Kredi ECTS 120
Titulli që fitohet pas diplomimit Magjistër i shkencave juridike nga fusha e studimeve europiane dhe marrëdhënieve ndërkombëtare
Lista e lëndëve  

Semestri 1:

Koncepti dhe idea për Europën;

Marrëdhënie ndërkombëtare dhe organizata ndërkombëtare;

Institucionet e Unionit Europian;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 2:

Globalizimi;

E drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut;

Koncepti i europeizimit;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 3:

Etika dhe deontologjia;

Historia e civilizimeve;

Metodologjia e hulumtimit në shkencat juridike dhe politike;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

 

Semestri 4:

Politika e mjedisit jetësor;

Nacionalizmi;

Tema e magjistraturës;

Lënd zgjedhore 1*;

Lënd zgjedhore 2*

 

Programi i studimit Media dhe Komunikimi Ndërkulturor është një program i ri studimi në ciklin e parë dhe të dytë që kryesisht integron tre elemente komplekse:

– gazetarinë  dhe Median

– Komunikimin dhe

– Kulturën (individin dhe shoqërinë)

Në epokën e medias digjitale, proceset e komunikimit pësuan një revolucion. Lëvizja në rritje globale dhe rrjetëzimi intensiv i mediave shtyn përpara ndryshimet shoqërore duke shkaktuar ndryshim në shkencë, arsim dhe marrëdhënie ndërkulturore. Kjo, në mënyrë të pashmangshme kërkon ristruktruktimin jo vetëm të sferës së medias, por edhe ndryshimet në shumë fusha të marrëdhënieve shoqërore. Për më tepër, procesi i globalizimit ka bërë ndryshime ndërkombëtare përmes pothuajse të gjitha sferave të jetesës moderne.

Nga ana tjetër, në Republikën e Maqedonisë bashkëjetojnë disa kultura që komunikojnë në gjuhë të ndryshme, përmes mediave të ndryshme, në nivele të ndryshme. Pikërisht këtu vëndon një theks të veçantë  programi i ynë studimor, duke marrë si shembull teoritë dhe praktikat, si brenda ashtu edhe jashtë shtetit.

Programi studimor mbi Mediat dhe Komunikimin Ndërkulturor do të theksojë rëndësinë e gazetarisë dhe komunikimit dhe ndikimin e saj në shoqëritë multikulturore, ndikimin e mediave dhe përmirësimin e elementeve mediatike, sensibilizimin e mediave mbi nevojën për të nxitur komunikimin ndërkulturor, duke krijuar intelektualë / qytetarë akademikë me njohuri të thella të aspekteve teorike dhe praktike të komunikimit dhe gazetarisë në funksion të komunikimit ndërkulturor.

Studenti i diplomuar nga cikli i parë i programit të propozuar studimor, në varësi të kursit, do të fitojë njohuri dhe kualifikim të BSc në Gazetari dhe Media ose BSc në Komunikim dhe Media, domethënë një njohës i kualifikuar i fushës së Medias dhe Komunikimit dhe funksionimi I tij në mjediset multikulturore: Strukturimi i medias, Organizimi dhe menaxhimi i medias, dhe Roli i medias në procesin e komunikimit ndërkulturor.

Programi i studimit në Media dhe Komunikim Ndërkulturor zgjat katër vjet dhe sjell 240 kredi. Studentët në çdo semestër fitojnë 30 kredi, ose 60 kredi në vit akademik. Në përfundim të studimeve. Në semestrin e VIII studentët përgatisin punimin e diplomës.

Programi studimor Mediat dhe Komunikimin Ndërkulturor përfshin dimenzione themelore, të ngushta dhe të gjera profesionale, si interkulturore dhe multikulturore në sferën e medias, punës mediale, komunikimit nëpërmjet disiplinave të parashikuara të detyrueshme dhe zgjedhore dhe fushave tematike të fushës përkatëse, si dhe nga fushat e prodhimit mediatik, me njohuri të gjera të lëndëve zgjedhore dhe punës së detyrueshme praktike. Kjo, nga ana tjetër, ofron njohuri teorike dhe aftësi praktike të nevojshme për marrjen e kualifikimeve për angazhimin e tyre të ardhshëm në punë, ose duke i çuar ato në ciklin e ardhshëm të studimeve pasuniversitare në fusha të tilla si komunikimi, mediat  marrëdhëniet ndërkombëtare rajonale, evropiane dhe ndërkulturore, komunikimin global të korporatave, si dhe një gamë të gjerë studimesh të ciklit të dytë dhe të tretë që jane plotesuese me programin studimor.

Për këtë arsye, një nga objektivat kryesore të këtij programi studimor eshte qe gazetarët dhe komunikologet e diplomuar te edukohe dhe të specializohen në fushat e tyre përkatëse, por në një kontekst ndërkulturor, për të mbushur një boshllëk që është evident: Njohja dhe sensibilizimi I rolit të medias në hecjen perpara te  proceseve, mënyrën se si ne të gjithë jemi pjesë e mozaikut tonë kombëtar kulturor, si ky mozaik përshtatet dhe komunikon me sferën globale (shoqërore dhe  tregëtare) dhe se si ky komunikimi të jetë konstruktiv, pozitiv, funksional dhe integrues.

 

Mundësi Punësimi:

I Diplomuar në gazetari dhe media

Të diplomuarit në gazetari dhe media kanë mundësinë të kryejnë profesionin e gazetarëve në të gjitha llojet e mediave; media të shtypura, radio dhe televizioni dhe lloje të tjera të mediave elektronike (portaleve të internetit). Si një gazetar, prezantues, gazetar investigativ, recensues televiziv, konsulent për agjencitë e lajmeve, ekspert në organizimin e medias, konsulent për marrëdhëniet me publikun, konsulent per organizim  te kampanjeve mediatike ose konsulent për parandalimin e efekteve të padëshirueshme që prodhimi medial mund të krijojë në një grup të veçantë, në një popullsi të caktuar, dhe fusha të tjera që aktivitetet e tyre janë të afërta me median.

Mundësi Punësimi:

I Diplomuar në Komunikim dhe Media

Një i/e diplomuar në Komunikim dhe Media ka mundësi të kryejë aktivitete brenda profesioneve të komunikimit: gazetarë dhe redaktorë në media, bashkëpunëtorë ose menaxherë në departamentet e marrëdhënieve me publikun, agjencitë e marrëdhënieve me publikun, bashkëpunëtorët ose drejtuesit e departamenteve ose agjencive, është hulumtues i “menaxhimit të komunitetit” në agjencitë e opinionit publik ose asistentë të hulumtimit të tregut në një ekip kërkimor në Universitet ose në një institut kërkimor.

shutterstock_87113380-0-0

“SHKENCA SOCIALE = DIJE, KARRIERË, SHOQËRI MË E MIRË!”

Fakulteti i Shkencave sociale përgatit udhëheqës të ardhshëm kryesisht për institucionet qeveritare dhe për organizatat jo-qeveritare. Programet studimore bëjnë një lidhje midis teorisë dhe praktikës, si një nga kushtet më të rëndësishme për përvetësimin e shkathtësive dhe njohurive të nevojshme për karrierë të suksesshme. Të diplomuarit do të jenë në gjendje të kontribuojnë në krijimin, zbatimin, zhvillimin dhe vlerësimin e politikave publike, për të mirën e shoqërisë