Fakulteti i Shkencave të Informatikës – Programet Studimore

Studime deridiplomike
  1. Informatikë(Shqip ose Anglisht)
  2. Informatikë Mësimdhënie
  3. Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)
Studime pasdiplomike
  1. Informatikë
  2. Informatikë-Mësimdhënie
  3. Inxhinieri Softuerike e Aplikuar

 

Fakulteti i Shkencave të Informatikës paraqet një disiplinë dinamike, sfiduese dhe konkuruese që krijon kuadrot e nevojshme për epokën digjitale.Programet studimore te integruara, studjimet në laboratorë të pajisur me infrastrukturë cilësore, mundësia për të kryer punë praktike në kompanitë dhe organizatat më të njohura të vendit, si dhe aktivitetet e shumta universitare do te kontribuojnë që të diplomuarit e Fakultetit të Shkencave të Informatikës, të jenë të gatshëm për të përmbushur me sukses rrugën e karrierës në fusha të ndryshme të industrisë dhe akademisë.

Fakulteti i Informatikës në Universitetin “Nënë Tereza” u themelua nga njerëz që kishin një vizion. Ky vizion ishte se si informatika do të përshtatet në frymën unike të Universitetit, një institucion i orientuar në një shkallë rreth edukimit të informatikës me lidhje të ngushta me industrinë e informatikës dhe bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional. Departamenti gjithmonë ka pasur lidhje të ngushta me matematikën dhe inxhinierinë, por gjithnjë e më shumë ka përjetuar bashkëpunime me disiplina të tjera të rëndësishme për Universitetin, përfshirë sociologjinë, metodologjitë e mësimdhënies, filozofinë, ekonominë, statistikat dhe matematikën në përgjithësi, fizikën dhe më shumë. Është përmes këtyre bashkëpunimeve që rëndësia e Informatikës në një kuptim më të gjerë vlerësohet më së miri.

Zotërimi i fuqive të mëdha në të menduarit abstrakt, ata modelojnë dhe analizojnë problemet e informatizimit dhe pastaj dizajnojnë zgjidhjet praktike për ta. Algoritmet? Është shkencëtari i informatikës i cili i krijon.

Programi i Informatikës do të ndihmojë në zhvillimin e bazës së fortë në matematikë dhe informatikë që kërkohet nga industria dhe që nevojitet për të hyrë në fushën e kërkesës së lartë, gjithnjë në zhvillim. Nxënësit ndien aftësinë për zgjidhjen e problemeve, ngrisin aftësinë e tyre për të menduar në abstrakt dhe zhvillojnë aftësitë e dizajnit për të zgjidhur probleme të ndryshme që kërkojnë krijimtari dhe inovacion.

Nxënësit mund të zgjedhin të ndjekin një diplomë bachelor në katër vjet, ose një diplomë Master njëvjeçare, e cila u lejon atyre të hyjnë më shpejt në tregun e punës dhe më pas të vazhdojnë për të përfunduar një diplomë Master.

Fakulteti dhe studentët e Fakultetit të Informatikës janë aktive në hulumtim dhe botim, duke kërkuar të avancojnë studimin e informatikës dhe informatikës. Fushat e hulumtimit të fakultetit janë të ndryshme dhe shpesh zgjerohen në shumë aspekte të ndryshme, por në përgjithësi përfshijnë: programimin e mjediseve të të mësuarit, e-learning, m-learning, analitika e të dhënave dhe shkencat e vendimeve; kurimi i të dhënave, përfaqësimi dhe vizualizimi; studime të dizajnit; programimi i lëvizshëm, informatika me qendër në njeri; informatikës; organizatat dhe burimet e informacionit; rikthim të informacionit; siguria e informacionit, etika dhe politika; Menaxhimi i njohurive; studimet shkencore, socio-teknike dhe shoqërore; dhe inxhinieri kompjuterike.

Hulumtimi i Informatikës në Universitetin Nënë Tereza është duke u fokusuar në paradigma të reja që avancojnë teknologjinë informatike, por mundësojnë mënyra të reja të mendimit dhe transformojnë shoqërinë. Forca jonë qëndron në aftësinë tonë për të kryer hulumtime inovative dhe bashkëpunuese që synojnë zgjidhjen e problemeve të mëdha dhe komplekse ndërdisiplinore. Programi ynë i hulumtimit martohet me thellësi dhe gjerësi të ekspertizës në fushat kryesore, duke përfshirë informatikë teorike (shkenca kompjuterike dhe sisteme kompjuterike), me qendra dhe institucione të reja ndërdisiplinore të orientuara drejt aplikimit, që mbledhin kolegë nga të gjithë Fakultetin e Shkencave Sociale dhe merren me njohuritë e universitetit pikat e forta në fusha si mësimi elektronik, gjuha dhe gjuha, rrjetet sociale dhe çështjet e shëndetit publik.