Informatikë

VITI PARË 

SEMESTRI 1 

Kalkulus 1  

Bazat e programimit  

Teknika Digjitale  

Teknologjitë e Internetit  

Lëndë zgjedhore 

SEMESTRI 2 

Kalkulus 2  

Programimi i Orientuar në Objekte 

Logjika Digjitale  

Algoritme dhe Strukturat e të dhënave  

Lëndë zgjedhore 

VITI DYTË 

SEMESTRI 3 

Arkitektura dhe organizimi i kompjuterëve 

Programimi vizual  

Bazat e probabilitetit dhe statistikës  

Internet Programim  

Lëndë zgjedhore  

SEMESTRI 4 

Matematika diskrete dhe aplikimi i saj 

Inxhinieria softuerike 

Bazat e të dhënave 

Gjuha maqedone dhe shkrimi akademik 

Lëndë zgjedhore 

VITI TRETË 

SEMESTRI 5 

Algoritmet e avancuara  

Hyrje në kriptografi  

Grafikë dhe vizuelizim 

Sistemet Operative  

Lëndë zgjedhore  

SEMESTRI 6 

Data Mining  

Menaxhimi i projekteve softuerike 

Sisteme të informacionit  

Sisteme mikrokompjuterike  

Lëndë zgjedhore 

VITI KATËRTË 

SEMESTRI 7 

Modelim dhe simulime  

Dizajni dhe arkitektura softuerike  

Hulumtimi operativ  

Dizajni i kompailerëve  

Lëndë zgjedhore  

SEMESTRI 8 

Siguria kompjuterike  

Intelegjencë Artificiale  

Sistemet e shpërndara dhe përpunimi i cloud kompjuterëve  

Punimi i diplomës  

Lëndë zgjedhore 

Lëndët zgjedhore të programit studimor 

Gjuhë Angleze 1 

Bazat e Ueb Dizajn-it  

Gjuhë Angleze 2 

Elementet elektronike kompjuterike  

Programim i lojërave  

Programim në gjuhët skriptuese 1 

Rrjetat kompjuterike  

Mjete multimediale  

Programim i paisjes mobile  

Programim në JAVA  

Programim në gjuhët skriptuese 2 

Tregti elektronike dhe mobile 

Teoria e grafikut dhe aplikimi i saj  

Etikë