Informatikë

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Kalkulus 2
 • Programimi i Orientuar në Objekte
 • Logjika Digjitale
 • Algoritme dhe Strukturat e të dhënave
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Matematika diskrete dhe aplikimi i saj
 • Inxhinieria softuerike
 • Bazat e të dhënave
 • Gjuha maqedone dhe shkrimi akademik
 • Lëndë zgjedhore

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

 • Data Mining
 • Menaxhimi i projekteve softuerike
 • Sisteme të informacionit
 • Sisteme mikrokompjuterike
 • Lëndë zgjedhore

VITI KATËRTË

SEMESTRI 7

SEMESTRI 8

 • Siguria kompjuterike
 • Intelegjencë Artificiale
 • Sistemet e shpërndara dhe përpunimi i cloud kompjuterëve
 • Punimi i diplomës
 • Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore të programit studimor

 • Gjuhë Angleze 1
 • Bazat e Ueb Dizajn-it
 • Gjuhë Angleze 2
 • Elementet elektronike kompjuterike
 • Programim i lojërave
 • Programim në gjuhët skriptuese 1
 • Rrjetat kompjuterike
 • Mjete multimediale
 • Programim i paisjes mobile
 • Programim në JAVA
 • Programim në gjuhët skriptuese 2
 • Tregti elektronike dhe mobile
 • Teoria e grafikut dhe aplikimi i saj
 • Etikë
 • Bazat e të dhënave të avancuara