Informatikë Mësimdhënie

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Tendencat bashkëkohore në mësimdhënie për Matematikë/Informatikë
 • Projektimi i Bazave të të dhënave
 • Dizajnimi i gjuhëve programuese
 • Lëndë zgjedhore
 • Analiza statistike e të dhënave
 • Teza e magjistraturës

Lëndët zgjedhore të programit studimor

 • Softuer arsimor për Matematikë / Informatikë
 • Aplikimi i Teknologjive të avancuara të Informacionit dhe Komunikimit në arsim
 • Sistemet Intelegjente për mësim
 • Arsim krahasues dhe sitsteme krahasuese edukativo-arsimore për Matematikë/Informatikë
 • Teknologji Multimediale

Lëndët zgjedhore UNIVERSITARE të programit studimor

 • Psikologjia kriminale
 • Shoqëria Civile
 • E drejta e pronës intelektuale
 • Etika dhe komunikimi në biznes
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • Sociologjia politike
 • Arkitektura kompjuterike
 • Civilizimi perëndimor
 • Menaxhimi Strategjik
 • Civilizimi Turk