Inxhineria Kimike

VITI I PARË

Semestri 1

Semestri 2

Materialet e ndërtimit dhe mbrojtja 

Metodologjia e punës kërkimore-shkencore 

Inxhinieri Katalitike dhe Formulimi 

Gjuha maqedonase 

Lëndë me zgjedhje 

Metodat spektroskopike dhe kromatografike 

Inxhinieri e Reaksioneve Kimike 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Punim master 

Lendet Zgjedhore

Karakterizimi dhe identifikimi i produktit 

Dizajni i procesit 

Aplikimi i laserëve 

Aplikimi i materialeve polimerike 

Pajisjet e procesit 

Proceset dhe operacionet bazë në inxhinierinë mjedisore 

Statistikat e Aplikuara 

Kapituj të zgjedhur të naftës dhe derivateve të naftës   

Inxhinieri e Procesit Mekanik 

Inxhinieri Elektrokimike