Konkurse

 • Konkurs per ciklin e dyte – Afati i dyte i regjistrimitKonkurs za vtor ciklus – Vtor upisen rok. 
 • KONKURS PËR PUNËSIM 12.2018
 • KONKURS për zgjedhje të mësimdhënësve në fakultetet e UNT-së 05.12.2018.
 • КОНКУРС за избор на НАСТАВНИЦИ-Универзитет Мајка Тереза 05.12.2018
 • Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 04.10.2018
 • Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 28.12.2017
 • Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 02.12.2017
 • Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 02.12.2017
 • Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 15.11.2017Konkurs për transferimin e studentëve: 11.09.2017
 • Konkurs për regjistrimin e studentëve në afatin e dytëKonkurs për zgjedhjen e projektit ideor – Kompleksi universitar për Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 23.08.2017Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 04.08.2017
 • Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 03.08.2017
 • Konkurs për regjistrimin e studentëveKonkurs për transferimin e studentëve: 28.12.2016Konkurs për regjistrimin e studentëve: 19.10.2016
 • Konkursi plotësues për staf akademik: 14.10.2016
  Konkursi i parë për staf akademik:

 

Konkurs për transferimin të studentëve në  ciklin e parë të studimeve në fakultetet dhe njësitë akademike të Universitetit ,, Nëne Tereza “ – Shkup për vitin akademik 2017/18 

Конкурс за трансфер на студенти на прв циклус студии на факултетите на УМТ за академската 2017/18 година

Кonkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në vitin akademik 2017/2018

Konkurs për zgjedhjen e projektit ideor – Kompleksi universitar për Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

Конкурс за изборно на идејно решение – Универзитетски Комплекс за Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје

Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

Оглас за вработување во универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје

Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

 

Kонкурс за избор на наставници во сите наставно – научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на универзитетот „Mајка Tереза“ во Cкопје

Кonkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në vitin akademik 2017/2018

 

Конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус стидии на Универзитетот “Мајка Тереза” во Скопје во академската 2017/2018 година

Konkurs për transferimin të studentëve në semestrin e dytë ciklin e parë të studimeve në fakultetet dhe njësitë akademike të Universitetit ,, Nëne Tereza “ – Shkup për vitin akademik 2016/17 

 

Конкурс за трансфер на студенти во втор семестар на прв циклус студии на факултетите на УМТ за академската 2016/17 година

Konkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, në vitin akademik 2016/2017.
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave të Informatike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknologjike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Sociale në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave të Informatike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknologjike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Sociale në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në programet studimore në Universitetin “Nënë Tereza“ në Shkup në vitin akademik 2022/2023 (AFATI I DYTË I REGJISTRIMIT)

KONKURS për transferim të studentëve në ciklin e parë të studimeve në fakultetet në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza“ në Shkup për vitin akademik 2022/2023