Меkatronikë

VITI I PARË 

Semestri 1

Semestri 2

Matematika 1 

Fizika 

Informatikë 

Statika dhe rezistenca e materialeve 

Gjuhë të huaja 

Grafika inxhinierike 

Matematika 2 

Bazat e Inxhinierisë Elektrike 

Materiale inxhinierike 

Hyrje në Programim 

Teknologjia e internetit 

Praktika MATLAB 

VITI I DYTE 

Semestri 3

Semestri 4

Matematika 3 

Teoria e makinave elektrike 

Zhvillimi i qëndrueshëm në teknologji 

Makinat elektrike dhe transmisionet 

Teknika CAD 

Kimia e materialeve 

Sistemi i kontrollit automatik 

Elektronikë 

Mjetet e transportit 

Bazat e energjisë 

Termodinamika 

Baza e ndërtimit 

VITI TRET

Semestri 5

Semestri 6

Sistemet mekatronike 

Modelimi dhe simulimi 

Elektronikë Industriale 

Mikrokontrollues dhe mikroprocesor 

Probabiliteti dhe Statistikat 

Menaxhimi i cilësisë 

Inxhinieri softuerike 

Sistemet e menaxhimit dixhital 

Instrumentimi dhe sistemet e të dhënave 

Teza e diplomës 

Teknologjitë e prodhimit 

Lendet Zgjedhore

Gjuhë të huaja 

Grafika inxhinierike 

Teknologjia e internetit 

Praktika MATLAB 

Teknika CAD 

Kimia e materialeve 

Termodinamika 

Baza e ndërtimit 

Probabiliteti dhe Statistikat 

Menaxhimi i cilësisë 

Teknologjitë e prodhimit 

Rrjetet kompjuterike