Matematika 1

Прилог бр.3Предметна програма од прв циклус на студии
1.Наслов на наставниот предметМатематика 1
2.Код21ТТТ 11А01
3.Студиска програмаСообраќајно транспортно инженерство
4.Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)Факултет за технички науки Универзитет Мајка Тереза, Скопје
5.Степен (прв, втор, трет циклус)Прв
6.Академска година / семестарПрва година / прв семестар7.Број на ЕКТС кредити6
8.НаставникВонр. проф. д-р Зоран Трифунов
9.Предуслови за запишување на предметотнема
10.Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со основни математички знаења кои ќе им овозможат континуирано следење на наредните математички теми, како и полесно совладување на другите математички дисциплини кои користат математика.  Стекнати компетенции. Способност за логичко размислување, смисла за истражување,    формирање на работни навики, систематичност, прецизности истрајност во работата
11.Содржина на предметната програма: Елементи од линеарна алгебра, Детерминати и нивна примена Равенки и неравенки со апсолутна вредност Елементи од векторска алгебра. Вектори. Аналитичка геометрија во простор Низи од реални броеви. Гранична вредност на низи од реални броеви Реални функции од една независна променлива. Гранична вредност. Непрекинатост на функции. Извод и диференцијал на функција. Примена на изводи. График на функција
12.Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби аудиториски и/или лабораториски, индивидуална работа, самостојна и/или тимска работа на проактни задачи (семинарски труд), активно учење  
13.Вкупен расположив фонд на време180 часови
14.Распределба на расположивото време3+2
15.Форми на наставните активности15.1.Предавања- теоретска настава.45 часови
15.2.Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.30 часови
16.Други форми на активности16.1.Проектни задачи20 часови
16.2.Самостојни задачи20 часови
16.3.Домашно учење – задачи65 часови
17.Начин на оценување    
17.1.Тестови70 бодови
17.2.Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)10 бодови
17.3.Активност и учество20 бодови
18.Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)до 50 бода5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода10 (десет) (A)
19.Услов за потпис и полагање на завршен испитСтудентот не добива потпис доколку има повеќе од три изостаноци од предавања или вежби
20.Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски и англиски јазик
21.Метод на следење на квалитетот на наставатаАнонимна анкета на студентите
22.Литература
22.1.Задолжителна литература
Ред. бројАвторНасловИздавачГодина
1.Глин ЏејмсМатематика на модерен инженерингАрс Ламина2009
2.Kristaq Filipi, Azir Jusufi, Xhevair BeqiriMatematika për ekonomistëДепринт2012
3.Лазо ДимовВиша математика 1, 2Унив. Св. Кирил и Методиј во Скопје2006
22.2.Дополнителна литература
Ред. бројАвторНасловИздавачГодина
1.George B. Thomas Jr.Thomas’ CalculusPearson Education, Inc.2006
2.Ејуп ХамитиМатематика IПриштински Универзитет-Елетротехнички факултет1996
3.