Punimet e Magjistraturës

Fakulteti i Informatikës

Ilir DemiriProf.Shpetim RexhepiZbatimi i serive funksionale dhe disa funksioneve speciale në zgjidhjen e integraleve më karakteristike30.12.2020
Dardan BilalliProf.Shpetim RexhepiZbatimi i transformimeve të Laplas-it dhe transformimeve të Furie-së në zgjidhjen e integraleve më karakteristike30.12.2020
Liridon ZenkuProf.Zoran TrifunovKrahasimi i zgjidhjeve analitike të fituara nga interpolimi polinomial përmes softuerëve arsimor30.12.2020
Arben SadikiProf.Teuta ZenkuModelimi i disa problemeve praktike si probleme të programimit linear dhe zgjidhja e tyre me Wolfram Mathematica31.03.2021
Sezer KaraxhaProf.Teuta ZenkuZbatimi i progresionit aritmetik dhe gjeometrik në ekonomi duke përdorur softuerin aplikativ Wolfram Mathematica31.03.2021
Jolanda JajagaProf.Bekim FetajiPërmirësimi i mësimit në distancë i transformimeve gjeometrike përmes përdorimit të veglave elektronike 16.06.2021
Sadije GerbeshiProf.Teuta ZenkuIntegrimi numerik i funksioneve dhe krahasimi i zgjidhjeve analitike përmes softuerëve të ndryshëm arsimor16.06.2021
Vaid HalidiProf.Egzona IseniEfikasiteti dhe krahasueshmëria e disa metodave te izolimi i rrënjëve te polinomet07.07.2021
Vesa MollakuqeProf.Teuta Jusufi ZenkuPërfshirja e Geogebrës në të mësuarit e vetive të disa figurave gjeometrike në rrafsh në shkollë të mesme dhe krahasimi me metodën klasike të të mësuarit30.09.2021
Sindize JusufiProf.Teuta Jusufi ZenkuMetoda me shkopinj e John Napier e shumëzimit të numrave dhe ndikimi në rritjen e aftësisë për të nxënë30.09.2021
Islam MjekiqiDoc.Dr.Egzona Iseni RexhepiMetoda vërtetimi te jobarazimet trigonometrike, gjeometrike dhe matricore18.01.2022
Saranda KamberiDoc.Dr.Egzona Iseni RexhepiNdikimi i ilustrimeve praktike te filloristët në kuptimin dhe veprimin te bashkësitë numerike dhe funksionet12.04.2022
Ardiana AlitiProf.Zoran TrifunovGjenerim i strategjisë për implementimin e Geogebres dhe Maple-it dhe zhvillim i strategjive për të menduarit matematikor për mësimdhënien e matematikës në shkollat fillore23.06.2022
Arta AliuProf.Shpetim RexhepiEfikasiteti i të kuptuarit të disa problemeve matematike me anë të trekëndëshit dhe piramides së Paskalit07.07.2022
Ismet LatifiProf.Shpetim RexhepiAplikimi i numrave Fibonaci në natyrë, teori të numrave dhe kodim29.09.2022
Nusret LumaDoc. Dr. Egzona Iseni-RexhepiNdikimi i eksperimenteve virtuale përmes PhET në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies të matematikës – informatikës08.04.2024

Fakulteti i Shkencave Sociale

Ali SadikuProf.Argetim SaliuKORRUPSIONI, NEPOTIZMI DHE MOBINGU NË ADMINISTRATËN E SISTEMIT TË MBROJTJES SOCIALE DHE PËRKUJDESJES SOCIALE14.07.2020
Besir IbishiProf.Argetim SaliuPërfshirja sociale dhe administrimi i shërbimeve sociale: Qasja në shërbimet sociale të sektorit publik – rasti RMV-së28.12.2020
Besnik RustemiProf.Fati IseniLëvizjet e popullsisë së komuniteteve romë, ashkalinjtë dhe egjiptas në Kosovë para dhe pas vitit 199928.02.2022
Argetim RaimiDoc.Dr.Avni AvdiuFenomeni i shkurorëzimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë dhjetë vjetëve të fundit, me vështrim në komunën e Kumanovës02.03.2022
Muamer AbdullaProf.Visar GaniuRelacionet e disa karakteristikave antropometrike, aftësive motorike dhe specifiko-motorike tek futbollistët e moshës 17- vjeçare04.07.2022

Fakulteti i Shkencave Teknike

Onur BekiriProf.Agim MamutiAnalizë e strategjive të implementuara në krijimin dhe zhvillimin e produktit te ri nga kompanite prodhuese në Maqedoninë e Veriut22.01.2020
Abdulla ZiberiProf.Neritan TurkeshiPlanifikimi i shpenzimeve, me theks të veçantë në përllogaritjen e shpenzimeve të cilësisë dhe shpenzimeve për arritjen e cilësisë në kompanitë bashkëkohore25.02.2020
Artan HamitiProf.Agim MamutiAnalizë ekonomike-financiare e menaxhimit të institucioneve publike shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut01.09.2020
Shqiponja AlimiProf.Bukurie ImeriMenaxhimi i rriskut në bankat komerciale10.09.2020
Nermine ZejnullaiProf.Agim MamutiAnalizë e procesit të integrimit ekonomik të Ballkanit Perëndimor në BE, me theks të veçantë politika e përbashkët e bujqësisë së BE-së10.03.2021
Igballe SelmaniProf.Neritan TurkeshiNdikimi i planifikimit dhe pozicionit konkurues në treg në suksesin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me theks të veçantë në RMV10.03.2021
Ilija OgnenoskiProf.Olivera PetrovskaDefinimi i metodologjisë për kryerjen e kalibrimit dhe validimit të modelit transportues mikroskopik simulativ-rast studimi për sistemin koordinativ sinjalistik në rrugën Vojvoda Vasill Çakallov në Shkup27.06.2022