Sport dhe Shkenca Sportive

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

Antropometrike

Historia e sportit

Teoria e trainimit

*Lënde zgjedhore (zgjedhet një)

Futboll

Organizimi de programimi ne sport

**Lenda zgjedhore nga lista e lirè zgjedhore e Universit.

Sociologiia e sportit

Bazat e kineziologjise

Anatomia funksionale

Lendë zgjedhore (zgjedhet një):

Sporti per nevoja të veçanta

Marketingu në sport

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

Fiziologiia e sportit

Bazat e statistikes në sport

Etika në sport

*Lende zgjedhore (zgjedhen një):

Antropometri

Analiza në ndeshjet sportive

**Lënda zgjedhore nga lista e lirë zgjedhore e Universit.

Metodologjia kërkimore në sport

Menaxhimi i burimeve njerëzore në sport

Aspektet ligjore të sportit

*Lënde zgiedhore (zgjedhet një):

Planifikimi dhe menaxhimi i organizatave sportive

Pedagogjia sportive

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

Nutricioni

Medicina sportive

Teoria dhe metodika e sportit te zgjedhur

*Lënde zgiedhore (zgjidhet një):

Bazat e gjimnastikës

Atletikë

**Lënda zgjedhore nga lista e lirë zgjedhore e Universit.

Biomekanika

Psikologjia sportive

Teknika e sportit të zgiedhur

*Lënde zgjedhore (zgjedhet një):

Menaxhmenti sportiv

Basketboll

VITI KATËRT

SEMESTRI 7

SEMESTRI 8

Adaptimi i aktiviteteve fizike ne sport

Rekreacion sportiv

 *Lende zgjedhore (zgjedhen dy):

Hendboll

Skijim

Lende zgjedhore nga lista universitare për ciklin e pare

Aftesite luftarake

**Lënda zgjedhore nga lista e lirë zgjedhore e Universit.

Didaktika dhe teknika e komunikimit në sport

Kineziterapia

Taktika e sportit te zgjedhur

*Lënde zgjedhore (zgiedhen dy):

Menaxhimi i objekteve sportive

Higjiena në stervitie

Aerobik

Lista e lëndëve universitare

Hyrje ne programim

Aftesi ne IT

Aftesi te avancuara ne IT

Teknologjia e Internetit

Etika e punes

Ndermarresi

Kapituj te zgjedhur na Statistika dhe Probabileti

Kapituj te zgjedhur nga Fizika

Pjese nga matematika elementare, te aplikuara ne inxhinieri

Web programim

Matematika numerike dhe zbatimi I saj

Ushqimi, mediat dhe shoqeria

Hyrje ne industrine ushqimore

Bazat e shkences se materialeve

Kapituj te zgjedhur nga kimia

Bazat e burimeve energjetike te rinovueshme

Kapituj te zgjedhur nga Biologjia

Kartografia e pergjithshme

Gjeo informatika

Menaxhim me resurse njerezore

Arkitektura e kompjuterve

Rregullat e trafikut(komunikacionit)

Logjistikat urbane

Bazat e ekonomise

Bazat e inxhinierise

Teknika moderne te ndertimit

Tendencat modern ne arkitekture

Eko-Arkitekture dhe projektim I qendrueshem

Komunikimi public dhe arti I te folurit

Gazetaria kerkimore

Kontradiktat ne debatin publik

Multikulturalizmi evropian