Studime Deridiplomike


 

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Arkitekturë dhe Dizajn
Ndërtimtari – Konstruktiv
Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë


Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Informatikë
Informatikë Mësimdhënie
Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)
Shkencat Kompjuterike dhe Inxhinieria


Fakulteti i Shkencave Teknike

Dogana, shpedicion dhe sigurime
Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sipërmarrësia
Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
Inxhineri makinerike dhe menaxhment
Inxhinieria pёr mbrojtje tё ambientit tё punёs dhe jetesёs
Меkatronikë
Menaxhment Industrial
Sistemet elektroenergjetike


Fakulteti i Shkencave Sociale

Politikё dhe Punё Sociale
Politikё dhe Punё Sociale
Gerantologji
Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
Studime Europiane
Media dhe Komunikimi Ndërkulturor
Komunikim
Gazetari
Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
Sport dhe Shkenca Sportive


Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Inxhinjeria e materialeve me Nanoteknologji
Teknologji Ushqimore
Agroinxhineria
Tekstil Dizajni dhe Modelim