Teknologji Ushqimore

 

VITI I PARË

Semestri 1

Semestri 2

Tendencat në Inxhinierinë e Procesit Ushqimor 

Enzimat në industrinë e procesit 

Proceset dhe metodat e zhvillimit të produkteve të reja 

Lëndë zgjedhore

Metodat në punën kërkimore-shkencore 

Lëndë zgjedhore

Lëndë me zgjedhore

Punim master 

Lendet Zgjedhore

Aditivët e ushqimit 

Biokimia dhe metabolizmi i ushqimit 

Ndryshimet fiziko-kimike gjatë përpunimit të ushqimit 

Statistikat 

Materialet e paketimit dhe sistemet e paketimit 

Menaxhimi i cilësisë 

Ndryshimet fiziko-kimike gjatë përpunimit të ushqimit 

Analiza ndijore 

Komponentët biologjikisht aktivë në ushqim 

Inxhinieri gjenetike dhe bioteknologji 

Antioksidantë në ushqim dhe radikalet e lira