Vlerësimi nga Studentët

Vlerësimi i performancës të stafit akademik dhe administrative është një funksion i menaxhimit me anë të cilit sigurohet artikulimi i saktë për kualitetin dhe cilësin brenda Universtetit. Vlerësimet e ndryshme kanë për qëllim përmirësimin e cilësis në nivel Universitar, identifikimin e përparsive dhe mangësive të stafit punues, zhvillimin dhe rritjen e standarteve për transparencë deri tek arritja e rezultateve kërkimore-cilësore në arsimimin Universitar. Mekanizëm kryesor i vlerësimit është marrja e informacionveve përmes Anketave dhe Pyetësorëve të ndryshëm cilat zhvillohen me studentët por edhe me gjithë stafin e Universitetit “Nënë Terreza”. Në vazhdim është i paraqitur Rezultati i Pyetësorit i cili është bërë online dhe ka përmbajtur 22 pyetje të parashtruara kryesisht për STAFIN AKADEMIK.

Disa nga pyetjet e pyetësorit ishin si në vazhdim:

*Programi studimor

* Profesori/Asistenti (në fjal)

*Cfar note prisni nga kjo lëndë

Vlerësime për mësimdhënësit:

*Siguroi materiale dhe burime adekuate për të mësuar,në përputhje me planprogramin mësimor

*Ka përdorur Google Classroom për të vendosur dhe ofruar materiale, detyra dhe për të komunikuar me studentët

*I ka definuar qartë qëllimet e leksionet

*Mësimdhënia ishte e strukturuar mirë dhe koha ka qenë e përdorur në mënyr racionale në pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve

*Ka mbajtur mësim rregullisht, në kohë dhe e shfrytëzoi orarin e punës në mënyr të duhur

*Sillej në mënyrë korrekte me studentet, me respect dhe I nxiti të arrinin njohuri të reja studentëve

*Ofroi informcaione, këshilla dhe praktika të nevojshme për provimet në përputhje me materialin të cilin e ka ligjëruar

*Ka qenë në dispozicion pë konsultime,komunikim dhe përkrahje

*Rezultatet e kaloakfiumeve dhe provimeve shpalleshin në kohë dhe afat të caktuar

*Cfar note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi

*Komente për punën e mësimdhënësit

Rezulatatet nga përgjigjet e pyetësorit të realizuar në Universitetin “Nënë Tereza” janë të paraqitura në vazhdim. (Paraqitet Raport)-Vlersimit

Paraqitja e rezultateve nga evaluimi i bërë nga gjithë studentët,
Prezantim për gjithë profesorët veçmas dhe fakulltete.

Презентација на резултатите од евалуација на студентите од целот универзитет,

Презентација поединечно по професори и факултети.