Local projects

 

 1. Сончевата енергија – одржлива алтернатива, Проект на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија, 2021;
 2. Пријави загадување, Проект на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија, 2020;
 3. Technology Park of Mother Teresa University (TPUMT) in Skopje, Проект на Министерството за Економија на Република Македонија, 2018;
 4. Истражување и развој на методи за определување на супстанции загадувачи во воздухот, водата и почвата, Проект на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2017.
 5. Образовна, културна и научна соработка со Арберишите и со Универзитетот „Калабрија“ во Козенца, Калабрија, Италија.
 6. Shoqërizim dhe edukimi mediatik / Медијумска едукација и социјализација, 1 број, Списание за одржлив развој на Југоисточна Европа
 7. Kthimi i ngjalave – Konferecë / Враќање на јагулите -Конференција
 8. Seminari i tretë Ndërkombëtar Shkencor “Multikulturalizmi, dhe dialogi interkulturor” / Трет Меѓународен научен семинар „Мултикултурализмот и интеркултуралниот дијалог“
 9. Revista “INTERKULTURA – Komunikimi interkulturor”
 10. South East Europian Journal of Sustainable Developement
 11. Seminari i dytë Ndërkombëtar Shkencor “Multikulturalizmi, interkulturalizmi dhe dialogi interkulturor ” /  Втор Меѓународен научен семинар „Мултикултурализмот, интеркултурализмот и интеркултурниот дијалог: Опис, анализи и генерализации“
 12. Одржување на Галеријата „Омер Калеши“ и собата за чување на материјалите на уметникот.
 13. Manifestimi Kulturor “ Fillimet” /  Културна Манифестација „ПОЧЕТОЦИ“
 14. Filozofia e Muzikës në Greqinë Antike – nga autori Sunaj Raimi
 15. Globalizimi dhe Identiteti shqiptar – nga autori Rizvan Sulejmani
 16. Revista INTERKULTURA 2
 17. Bazat e komunikimit masiv / „Основи на масовната комуникација „ – nga autori Lindita Aliu – Tahiri
 18. Seminari i parë Ndërkombëtar Shkencor “Multikulturalizmi, interkulturalizmi dhe dialogi interkulturor ” Прв меѓународен научен семинар „ Мултикултурализмот, интеркултурализмот и интеркултуралниот дијалог: Опис, анализи и генерализации„
 19. “Sociolinguistika” nga autori Mustafa Ibrahimi
 20. “ Inxhinierimi Softuerik Sistemor”- nga autori Bekim Fetaji
 21. Работилница „Мултикултурализмот и интеркултурниот дијалог: нови пристапи во академијата и во пракса“