Архитектура и дизајн

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Применета Статистика
 • Архитектонско Проектирање 7
 • Внатрешна Архитектура 2
 • Архитектонско Студио 7
 • Документирање и итражување на градителско наследство
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Архитектонско Проектирање 8
 • Внатрешна Архитектура 3
 • Архитектонско Студио 8
 • Конзервација и реставрација на градителско наследство
 • Урбанистичко обликување 2
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Архитектонско Проектирање 9
 • Теорија на архитектура
 • Архитектонско Студио 9
 • Ревитализација на градителско наследство
 • Проектирање на јавни простории
 • Изборен наставен предмет
 • Изборен наставен предмет
 • Интегративно студио
 • Градежна Легислатива
 • Изработка на тема – Мастер

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Апликација на компјутерски програми – 3Д Обликување
 • Пејсажна архитектура
 • Биоклиматска Архитектура
 • Инфраструктурни објекти
 • Компјутерска Графика
 • Современи Технологии на Градење
 • Менаџирање и градежни технологии
 • Заштита на градилиште
 • Алгоритамско Моделирање
 • Аналитичко Моделирање
 • Албанска Архитектура
 • Спрегнати конструкции
 • Санација и Зајакнување на Конструкции