Економски факултет

Додипломски студии

  1. Маркетинг и менаџмент
  2. Финансии и сметковдство
  3. Царина, шпедиција и осигурување
  4. Применета економија и претприемништво