Конкурси

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
КОНКУРС
за избор на наставници во сите наставно-научни звања, наставно-професионални, научни, наставни, насловни и соработнички звања при Факултетите во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје
2020/2021

 

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 7 (седум) лица на неопределено време

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Оглас за вработување 12.2018Конкурс за избор на наставници во сите наставно-научни звања, во насловни звања и соработничко звање на Факултетите во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 21.06.2019

KONKURS për zgjedhje të mësimdhënësve në fakultetet e UNT-së 05.12.2018.

КОНКУРС за избор на НАСТАВНИЦИ-Универзитет Мајка Тереза 05.12.2018

К О Н К У Р С  за избор во насловни звања (19.05.2018)

Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 28.12.2017

Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Kонкурс за избор на наставници во сите наставно – научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на универзитетот „Mајка Tереза“ во Cкопје

Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 02.12.2017

Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

Оглас за вработување во универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје

Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 02.12.2017

Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Kонкурс за избор на наставници во сите наставно – научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на универзитетот „Mајка Tереза“ во Cкопје

Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 15.11.2017

Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Kонкурс за избор на наставници во сите наставно – научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на универзитетот „Mајка Tереза“ во Cкопје

Konkurs për transferimin e studentëve: 11.09.2017

Konkurs për transferimin të studentëve në  ciklin e parë të studimeve në fakultetet dhe njësitë akademike të Universitetit ,, Nëne Tereza “ – Shkup për vitin akademik 2017/18 

Конкурс за трансфер на студенти на прв циклус студии на факултетите на УМТ за академската 2017/18 година

Konkurs për regjistrimin e studentëve në afatin e dytë

Кonkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në vitin akademik 2017/2018

Konkurs për zgjedhjen e projektit ideor – Kompleksi universitar për Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 23.08.2017

Konkurs për zgjedhjen e projektit ideor – Kompleksi universitar për Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

Конкурс за изборно на идејно решение – Универзитетски Комплекс за Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје

Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup – 04.08.2017

Konkurs për punësim në universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

Оглас за вработување во универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје

Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup – 03.08.2017

Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë – doktorantë) të fakulteteve në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Kонкурс за избор на наставници во сите наставно – научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на универзитетот „Mајка Tереза“ во Cкопје

Konkurs për regjistrimin e studentëve

Кonkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në vitin akademik 2017/2018

Конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус стидии на Универзитетот “Мајка Тереза” во Скопје во академската 2017/2018 година

Konkurs për transferimin e studentëve: 28.12.2016

Konkurs për transferimin të studentëve në semestrin e dytë ciklin e parë të studimeve në fakultetet dhe njësitë akademike të Universitetit ,, Nëne Tereza “ – Shkup për vitin akademik 2016/17 

Конкурс за трансфер на студенти во втор семестар на прв циклус студии на факултетите на УМТ за академската 2016/17 година

Konkurs për regjistrimin e studentëve: 19.10.2016

Konkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, në vitin akademik 2016/2017.

Konkursi plotësues për staf akademik: 14.10.2016

Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave të Informatike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknologjike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Sociale në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Konkursi i parë për staf akademik:

Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave të Informatike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Teknologjike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Konkurs për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent – doktorant) në Fakultetin e Shkencave Sociale në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]