Мехатроника

V1

Семестар 1

Семестар 2

Математика 1 

Физика 

Информатика 

Статика и отпорност на материјали 

Странски јазици 

Инженерска графика 

Математика 2 

Основи на Електротехника 

Инженерски Материјали 

Вовед во програмирање 

Интернет технологии 

MATLAB практикум 

V2

Семестар 3

Семестар 4

Математика 3 

Теорија на Електрични кола 

Одржлив развој во техниката 

Електрични машини и трансф 

CAD техники 

Хемија на материјали 

Системи на Автоматско управување 

Електроника 

Средства за транспорт 

Основи на енергетика 

Термодинамика 

Основи на конструирање 

V3

Семестар 5

Семестар 6

Мехатронички системи 

Моделирање и Симулации 

Индустриска Електроника 

Микроконтролери и микропроцесори 

Веројатност и статистика 

Менаџмент на квалитет 

Софтверско инженерство 

Дигитални управувачки системи 

Инструментизација и Податочни системи 

Дипломска Работа 

Производни технологии

Изборни работи

Странски јазици 

Инженерска графика 

Интернет технологии 

MATLAB практикум 

CAD техники 

Хемија на материјали 

Термодинамика 

Основи на конструирање 

Веројатност и статистика 

Менаџмент на квалитет 

Производни технологии 

Компјутерски мрежи