Анкета за студентите

Почитувани студенти,

Ве молиме да одвоите 5 мин. од вашето време и да одговорите на ова Анкетата, за оценување на студиските програми и работата на Универзитетот.

Анектата е анономна и ќе се реалзира од 7.12. до 12.12.2022 година.

Резултатите ќе се користат за внатрешна употреба и подобрување на условите во УМТ.

Анкета за вреднување на студиската програма и условите за студирање