Mirënjohje dhe kënaqësi e madhe për Universitetin Nënë Tereza në Shkup me rastin e miratimit të projektit nga NATO-ja të emërtuar si Anti Drones – Innovative concept for detecting and neutralise “killer-drones”. Projekti në fjalë, ka të bëj me sigurinë dhe është i përkrahur nëpërmjet programit të NATO-s, Shkencë për paqe dhe siguri (NATO Science for Peace and Security – SPS).

Institucioni zbatues i projektit është Laboratori kombëtar për radarë dhe sisteme të mbikëqyrjes (Radar and Surveillance Systems National Laboratory (CNIT-RASS) nga Piza, Itali, në bashkëpunim me partnerin nga Kazakstani i veriut, Universiteti shtetëror në Petropavlovsk, Kazakstan (North Kazakhstan State University, Petropavlovsk, Kazakhstan) dhe Universitetin Nënë Tereza në Shkup.

Në Universitetin Nënë Tereza, përgjegjës për këtë projekt është Prof. Dr. Olivera Petrovska.

 

nato unt logo

By