Informohen të gjithë studentët se në UNT vazhdon mësimdhënia on-line nëpërmejt platformave Google classroom dhe Google meet.
Të gjithë profesorët dhe asistentët ligjëratat e tyre i mbajnë në orarin e rregullt, i cili është i shpallur edhe në web faqen e Universitetit.
Prandaj, të nderuar studentë, duke u lloguar në Google classroom dhe nëpërmjet platformës Google meet obligoheni ti ndjekni ligjëratat on-line sepse nga kjo do të varen edhе pikët e prezencës në ligjërata!

By