Arkitekturë dhe Dizajn

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Statistikat e Aplikuara
 • Dizajni arkitektonik 7
 • Arkitektura e brendshme 2
 • Studio arkitekturore 7
 • Dokumentimi dhe hulumtimi i trashëgimisë së ndërtesave
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Dizajni arkitektonik 8
 • Arkitektura e brendshme 3
 • Studio arkitekturore 8
 • Konservimi dhe restaurimi i trashëgimisë arkitekturore
 • Dizajn urban 2
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Dizajni arkitektonik 9
 • Teoria e arkitekturës
 • Studio arkitekturore 9
 • Rivitalizimi i trashëgimisë ndërtimore
 • Projektimi i ambienteve publike
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Studio integruese
 • Legjislacioni i Ndërtimit
 • Krijimi i temës – Master

Lëndë zgjedhore të programit studimor

 • Aplikimi i programeve kompjuterike – 3D Shaping
 • Arkitektura e peizazhit
 • Arkitektura bioklimatike
 • Objektet infrastrukturore
 • Grafika Kompjuterike
 • Teknologjitë moderne të ndërtimit
 • Teknologjitë e menaxhimit dhe ndërtimit
 • Mbrojtja e kantierit të ndërtimit
 • Modelimi Algoritmik
 • Modelimi analitik
 • Arkitektura Shqiptare
 • Ndërtime të çiftëzuara
 • Rehabilitimi dhe Forcimi i Ndërtimeve