E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Të nderuar studentë,

 

Për çdo komunikim dhe kontakt me administratën e Universitetit, sekretarët e Fakultetit, si dhe me Njësinë për çështje studentore dhe mobilitet, mund t’i kontaktoni nëpërmjet e-mail adresave në vijim:

 

ADMINISTRATA E UNIVERSITETIT

secretarygeneral@unt.edu.mk

FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS

nehar.aliu@unt.edu.mk – sekretar i fakultetit

blerta.grubi@unt.edu.mk – referente e fakultetit

sara.arif@unt.edu.mk – referente e fakultetit

FAKULTETI I SHKENCAVE TË INFORMATIKËS

raim.jashari@unt.edu.mk – sekretar i fakultetit

hazra.sulejmani@unt.edu.mk – referente e fakultetit

sara.abazi@unt.edu.mk – referente e fakultetit dhe zyra për arsim

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

raim.jashari@unt.edu.mk – sekretar i Fakultetit të Shkencave Informatike (zëvendësim i sekretarit të Fakultetit të Shkencave Teknike)

ajsun.bela@unt.edu.mk  – referente e fakultetit

xhejlan.shkreta@unt.edu.mk – referente e fakultetit

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNOLOGJIKE

drita.kalisi@unt.edu.mk – sekretar i fakultetit

solidar.sulejmani@unt.edu.mk – referent i fakultetit

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

mukades.hajdari@unt.edu.mk – sekretar i fakultetit

blerta.dauti@unt.edu.mk – referent i fakultetit

arlinda.selimi@unt.edu.mk – referent i fakultetit

Çdo vërtetim i përgatitur nga ana e referentëve, pas kërkesës tuaj me e-mail, i njejti do të dërgohet në formë të skanuar në e-mail adresën tuaj me të cilën keni komunikuar.

 

Nëse jeni nga qytete jashtë Shkupit dhe vërtetimi ju nevojitet në origjinal, Ju lutem në e-mail shënojeni edhe adresën e saktë të banimit (adresa, numri dhe qyteti) me qëllim që të njejtën të mund të ua dorëzojmë nëpërmjet postës.

Studentët që janë banorë të Shkupit, në koordinim me referentët përkatës, nëpërmjet e-mailit do të mirren vesh për kohën dhe mënyrën e marrjes së vërtetimeve.

Në çdo komunikim, varësisht nga pyetja që e keni, luteni të përdorni vetëm e-mailin e fakultetit përkatës (të sekretarit dhe të referentit).

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimim.

Me respekt,

Sekretari i përgjitshëm

Mr. Bujar Kajolli