Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Studime deridiplomike

Programi Studimor Informatikë (në gjuhën angleze)
Cikli Deridiplomik
Përshkrim i programit studimor Ky program strukturën elementare e ka të bazuar mbi Informatikën e aplikuar dhe ofron mundësinë e pregatitjes së studentëve për një karrierë të bazuar në industri.

Të diplomuarit e këtij drejtimi do të kenë fituar njohuri mbi konceptet themelore në fushen  e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe njohuri të avancuara në dizajnimin dhe zhvillimin e web-it, sistemet e informacionit dhe menaxhimin e tyre, sistemet e shpërndara, dizajnimin dhe implementimin e rrjetave kompjuterike,  krijimin dhe administrimin e bazave të të dhënave, etj.

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Informatikan i diplomuar
Lista e lëndëve

Semestri 1:

Lëndë obligative:

1.       Matematika I

2.       Programim

3.       Teknika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Teknologjitë e Internetit

2.       Metodat e shkrimit

Semestri 2:

Lëndë obligative:

1.       Matematika II

2.       Programim i Orientuar në Objekte

3.       Logjika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Mësimi në distancë

2.       Elementet elektronike kompjuterike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 3:

Lëndë obligative:

1.       Algoritme dhe Strukturat e të dhënave

2.       Programimi vizual

3.       Hyrje në arkitekturën kompjuterike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Algjebra lineare

2.       Matematika diskrete

3.       Bazat e probabilitetit dhe statistikës

4.       Bazat e telekomunikimit

Semestri 4:

Lëndë obligative:

1.       Bazat e të dhënave

2.       Rrjetat kompjuterike

3.       Inxhinieria softuerike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Teoria e probabilitetit

2.       Transformimet gjeometrike

3.       Strukturat algjebrike

Semestri 5:

Lëndë obligative:

1.       Grafikë dhe vizuelizim

2.       Internet Programim

3.       Sistemet Operative

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Algoritmet e avancuara

2.       Hyrje në kriptografi

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 6:

Lëndë obligative:

1.       Sistemet mikrokompjuterike

2.       Sistemet e Informacionit

3.       Menaxhimi i projekteve softuerike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 7:

Lëndë obligative:

1.       Modelim dhe simulime

2.       Dizajni dhe arkitektura softuerike

3.       Protokolet e rrjetave

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       IT infrastruktura

2.       Bazat e kërkimeve operative

3.       Multimedia

4.       Teoria e informatave

Semestri 8:

Lëndë obligative:

1.       Punë praktike

2.       Punimi i diplomës

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Sistemet operative të rrjetave

2.       Bazat e përpunimit të të dhënave (Data Mining)

3.       Inteligjenca artificiale

4.       Teknologjitë e Web-it dhe të Internetit

 

Lista e Lëndëve zgjedhore Universitare:

1.       Gjuhë angleze 1

2.       Gjuhë maqedone 1

3.       Gjuhë shqipe 1

4.       Gjuhë angleze 2

5.       Gjuhë maqedone 2

6.       Gjuhë shqipe 2

7.       Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor

8.       Informatika

9.       Etika

10.   Komunikimi në administratën publike

Studime deridiplomike

Programi Studimor Informatikë – Mësimdhënie
Cikli Deridiplomik
Përshkrim i programit studimor Drejtimi i Informatikës Arsimore përveç perfshirjes së koncepteve themelore dhe të avancuara nga fusha e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, synon edhe aftësimin e studentëve në mësimdhënie.

Përfshirja e njohurive mbi metodologjitë e mësimdhënies, do t’i mundësojë të diplomuarve që përveç zhvillimit të karrierës së tyre në industri, të mund të punësohen edhe në botën akademike, duke filluar që nga institucionet e nivelit më të ulët arsimor e deri tek ato më të larta.

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Informatikan i diplomuar, drejtimi-Informatika arsimore
Lista e lëndëve

Semestri 1:

Lëndë obligative:

1.       Matematika I

2.       Bazat e Programimit

3.       Elektroteknikë

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Teknologjitë e Internetit

2.       Shkrimi Akademik

3.       Algjebra lineare

4.       Matematika Diskrete

Semestri 2:

Lëndë obligative:

1.       Matematika II

2.       Programim i Orientuar në Objekte

3.       Logjika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Elektronikë

2.       Elementet elektronike kompjuterike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

 

Semestri 3:

Lëndë obligative:

1.       Algoritme dhe Strukturat e të dhënave

2.       Programimi vizual

3.       Arkitektura kompjuterike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Probabilitet dhe statistikë

2.       Teoria e Probabilitetit

3.       Bazat e telekomunikimit

4.       Mjetet llogaritëse në inxhinieri

 

 

Semestri 4:

Lëndë obligative:

1.       Bazat e të dhënave

2.       Rrjetat kompjuterike

3.       Inxhinieria softuerike

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Transformimet gjeometrike

2.       Strukturat algjebrike

 

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 5:

Lëndë obligative:

1.       Grafikë dhe vizuelizim

2.       Internet Programim

3.       Sistemet Operative

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Algoritmet e avancuara

2.       Hyrje në kriptografi

3.       Modelim dhe simulime

4.       Dizajni dhe arkitektura softuerike

5.       Protokolet e rrjetave

6.       IT infrastruktura

7.       Bazat e kërkimeve operative

 

Semestri 6:

Lëndë obligative:

1.       Sistemet mikrokompjuterike

2.       Sistemet e Informacionit

3.       Metodat Numerike

Lëndë zgjedhore:

1.       Multimedia

2.       Bazat e përpunimit të të dhënave (Data Mining)

3.       Teoria e informatave

4.       Sistemet operative të rrjetave

5.       Menaxhimi i projekteve softuerike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 7:

Lëndë obligative:

1.       Psikologji

2.       Pedagogji

3.       Metodika e mësimit në Matematikë

Lëndë zgjedhore- Grupi 1 (zgjidhet një):

1.       Didaktika

2.       Komunikimi pedagogjik

Lëndë zgjedhore- Grupi 2 (zgjidhet një):

1.       Arsimi inkluziv

2.       Sistemi edukativo-arsimor në Republikën e Maqedonisë

 

Semestri 8:

Lëndë obligative:

1.       Metodika e punës edukativo-arsimore

2.       Metodika e mësimit në Matematikë 2

3.       Pervoja pedagogjike

4.       Punimi i diplomës

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Aplikimi i TIK në mësimin e matematikës

2.       Metodologjia e kërkimit në arsim

3.       Planifikim dhe programim i veprës pedagogjike në shkollë

 

 

1393942504

Fakulteti i Shkencave të Informatikës paraqet një disiplinë dinamike, sfiduese dhe konkuruese që krijon kuadrot e nevojshme për epokën digjitale.Programet studimore te integruara, studjimet në laboratorë të pajisur me infrastrukturë cilësore, mundësia për të kryer punë praktike në kompanitë dhe organizatat më të njohura të vendit, si dhe aktivitetet e shumta universitare do te kontribuojnë që të diplomuarit e Fakultetit të Shkencave të Informatikës, të jenë të gatshëm për të përmbushur me sukses rrugën e karrierës në fusha të ndryshme të industrisë dhe akademisë.