Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Programet Studimore

Studime deridiplomike

Programi Studimor Inxhinjeria e materialeve me Nanoteknologji
Cikli I
Përshkrim i programit studimor Programi studimor “Inxhinjeria e Materialeve me Nanoteknologji” ofron njohuri mbi inxhinjerinë e materialeve të ndryshme të aplikuara në industri të ndryshme të përdorura në teknologji të ndryshme si dhe teknologjinë e nanogrimcave me përdorim të shumëfishtë në industri të ndryshme  siç janë ajo e mjekësisë, energjisë dhe elektronikës.
Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Inxhinjer i diplomuar për materiale, drejtimi: Inxhinjeri e Materialeve dhe Nanoteknologjisë
Lista e lëndëve Semestri i parë:

-Matematike I

– Kimi e përgjithshme dhe Inorganike

– Informatikë

– Lëndë zgjedhore 1 (Lista universitare)

– Lëndë zgjedhore 2 (Lista universitare)

– Kultur fizike

Semestri i dytë:

-Matematikë II

-Bazat e Inxhinjerisë Teknike

-Kimi organike

-Lëndë Zgjedhore 3

-Lëndë Zgjedhore 4

-Kulturë fizike

Semestri i tretë:

-Termodinamika inxhinjerike kimike

-Kimia e materialeve

-Bazat menaxhmentit

-Hyrje në Inxhinjerinë Kompjuterike

-Hyrje në Inxhinjerinë e materialeve

-Lëndë zgjedhore 1 (Lista e fakultetit)

Semestri i katërt:

-Ekuilibret e fazës dhe transformacionet e fazës

-Kinetika dhe fenomenet e përçimit

-Prodhimi i metaleve

-Materialet keramike 1

-prodhimi i polimereve

-Lëndë zgjedhore 2

Semestri i pestë:

-Materialet keramike 2

-Përpunimi i metaleve

-Përpunimi i polimereve

-Lëndë Zgjedhore 3

-Struktura dhe vetitë e materialeve

Semestri i gjashtë:

-Karakterizimi i materialeve

-Lëndë zgjedhore 4

-Ekonomia Inxhinjerike

-Lëndë Zgjedhore 5

-Lëndë Zgjedhore 6

Lëndë Zgjedhore 7

Semestri i shtatë:

-Ndërmarrësia dhe bizneset e vogla

-Kompozitët dhe nanokompozitët

-Nansotrukturat dhe Nanomaterialet

-Menxahmenti industrial

-Lëndë zgjedhore 8

-lëndë Zgjedhore 9

Semestri i tetë:

-lëndë Zgjedhore 10

-lëndë zgjedhore 11

-lëndë Zgjedhore 12

-lëndë zgedhore 13

-lëndë zgjedhore 14

-Tema e diplomës

 

 

Tabela 1. Lëndët zgjedhore nga lista universitare për ciklin e parë të studimeve (zgjedhen 4 lëndë)

Nr.r. Lëndët
1. Gjuhë angleze 1
2. Gjuhë maqedone 1
3. Gjuhë shqipe 1
4. Gjuhë angleze 2
5. Gjuhë maqedone 2
6. Gjuhë shqipe 2
7. Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor
8. Informatikë
9. Etikë
10. Komunikimi në administratën publike

 

Tabela 2. Lënda zgjedhore I e listës së Fakultetit

Nr.r. Lëndët
1. Kimia organike
2. Materialet dhe ambienti jetësor

 

Tabela 3. Lënda zgjedhore II e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Kimia fizike
2. Webdizajni

 
Tabela 4. Lënda zgjedhore III e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Modelimi në përpunimin e materialeve
2. Matjet kompjuterike, rregullimi automatik dhe sistemet monitoruese

Tabela 5. Lënda zgjedhore IV e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Korozioni dhe degradimi i materialeve
2. Menaxhmimi materialeve mbeturinore

Tabela 6. Lënda zgjedhore V e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët (e programeve)
1. Sjellja mekanike e materialeve
2. Përpunimi termik i materialeve

Tabela 7. Lënda zgjedhore VI e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët (e programeve)
1. Saldimi dhe lidhgja e materialeve
2. Polimeret industriale

Tabela 8. Lënda zgjedhore VII e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët (e programeve)
1. Materialet pluhërore
2. Dizajnimi i pajisjeve të procesimit kimik

 

 

Tabela 9. Lënda zgjedhore VIII e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Testimi jo-destruktiv
2. Inxhinjeria e sipërfaqeve
3. Kontrolli i kualitetit dhe kontrolli statistikor i proceseve

Tabela 10. Lënda zgjedhore IX e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Informatika e materialeve
2. Vizualizimi dhe paraqitja grafike e proceseve industriale
3. Mbrojtja në punë

 

Tabela 11. Lënda zgjedhore X e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Biomaterialet
2. Eko-kompozitët
3. Tekstili inteligjent

Tabela 12. Lënda zgjedhore XI e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët (e programeve)
1. Materialet speciale keramike
2. Qelqi dhe keramike-qelqore
3. Aliazhet speciale

Tabela 14. Lënda zgjedhore XXII e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Materialet në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore
2. Aplikimi dhe përzgjedhja e materialeve
3. Shpikjet, Patentat dhe mbrojtja e pronësisë industriale

 

 

Tabela 14. Lënda zgjedhore XXIII e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Menaxhmenti inovativ
2. Ndryshimet organizative
3. Planifikimi i biznesit

 

 

Tabela 15. Lënda zgjedhore XXIV e listës së Fakultetit

 

Nr.r. Lëndët
1. Vendimmarrja e biznesit
2. Menaxhmenti i marketingut

 

 

Studime deridiplomike
Programi Studimor Teknologji Ushqimore
Cikli I
Përshkrim i programit studimor Programi studimor i Teknologjisë përbën një program që ofron një edukim profesional në fushën e përfitimit dhe përpunimit të ushqimeve deri në fazën e deponimit të tyre dhe që janë të destinuara për konsum nga ana e njeriut.

 

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Inxhinier i diplomuar për teknologji, drejtimi: teknologjia ushqimore
Lista e lëndëve Semestri 1:

– Matematike I

– Kimi e përgjithshme dhe Inorganike

– Informatikë

– Lëndë zgjedhore (Lista universitare)

– Lëndë zgjedhore (Lista universitare)

– Biologji

 

Semestri 2:

-Matematikë II

-Bazat e Inxhinjerisë Teknologjike

-Kimi organike

-Lëndë Zgjedhore I

-Lëndë Zgjedhore II

-Bazat e Fizikës

Semestri 3:

-Kimi Fizike

-Kimi Analitike

-Bazat e Teknologjisë Ushqimore

-Lëndë zgjedhore I

-Lëndë Zgjedhore II

Semestri 4:

-Bazat e menxahmentit

-Metodat e ekzaminimit të komponimeve organike

-Operacionet teknologjike I

-Lëndë zgjedhore III

-Lëndë Zgjedhore IV

Semestri 5:

-Biokimi I

-Mikrobiologji

-Kimia e Ushqimeve

-Ushqimi dhe të ushqyerit

-Operacionet Teknologjike II

Semestri 6:

-Mikrobiologjia e udhqimeve dhe higjiena

-Bioteknologjia teknologjike

-Menaxhimi industrial

-Biokimi II

-Lëndë zgjedhore 5

Semestri 7:

-Kontrolli i kualitetit të prodhimeve ushqimore

-Teknologjia e paketimit

-Proceset e konzervimit të ushqimeve

-Lëndë zgjedhore 6

-Lëndë zgjedhore 7

Semestri 8:

-Lëndë zgjedhore 8

-Lëndë zgjedhore 9

-Lëndë zgjedhore 10

-Lëndë zgjedhore 11

-Lëndë zgjedhore 12

-Punim diplome

 

Tabela 1. Lëndët zgjedhore nga lista universitare për ciklin e parë të studimeve (zgjedhen 4 lëndë)

 

Nr. Rend. Lëndët
1. Gjuhë angleze 1
2. Gjuhë maqedone 1
3. Gjuhë shqipe 1
4. Gjuhë angleze2
5. Gjuhë maqedone 2
6. Gjuhë shqipe 2
7. Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor
8. Informatikë
9. Etikë
10. Komunikimi në administratën publike

 

 

 

Tabela 2. Lëndët zgjedhore nga lista е fakultetit (semestri i parë)

 

Nr. Rend. Lëndët
1. Zhvillimi i produkteve
2. Hyrje në programim

Tabela 3. Lëndët zgjedhore nga lista е fakultetit (semestri i dytë)

 

 

Nr.r. Lëndët
1. Aftësitë e komunikimit
2 Mbrojtja në punëЗаштита при работа

 

Tabela 4. Lënda zgjedhore 3 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
1. Vetitë biologjikë të lëndëve të para
2. Hyrje në lëndën e parë të teknologjisë ushqimore dhe të bioteknologjisë

Tabela 5. Lënda zgjedhore 4 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
1. Bazat e biologjisë molekulare
2. Bazat e gjenetikës

Tabela 6. Lënda zgjedhore 5 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

Nr. Rend. Lëndët
1. Mbrojtja e hapësirës së punës
2. Prodhimtaria e pastër

Tabela 7. Lënda zgjedhore 6 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
1. Teknologjia e verës dhe pijeve alkoholike
2. Teknologjia e qumështit dhe produkteve të qumështit
3. Lëndët e modifikuara gjenetike

Tabela 8. Lënda zgjedhore 7 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
2. Modelimi dhe optimizimi i proceseve
3. Dizajnimi i pajisjeve të procesimit kimik

 

Tabela 9. Lënda zgjedhore 8 dhe 9 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
1. Teknologjia e yndyrërave dhe vajrave
2. Teknologjia e maltit dhe verës
3. Teknologjia e frutave dhe perimeve

 

Tabela 10. Lënda zgjedhore 10 dhe 11 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
4. Teknologjia e mishit dhe prodhimeve të mishit
5. Teknologjia e produkteve nga brumërat
6. Prodhimtaria bioteknologjike

 

Tabela 11. Lënda zgjedhore 12 (zgjidhen lëndët nga lista e ofruar)

 

Nr. Rend. Lëndët
2. Matja dhe rregullimi automatik në industrinë procesuese
4. Analiza dhe sinteza e proceseve
6. Bazat e inxhinjerisë kimike

 


Studime pasdiplomike

 

Programi Studimor Teknologji Ushqimore  
Cikli II  
Përshkrim i programit studimor Programi studimor Master në Teknologji Ushqimore ofron njohuri duke trajtuar metodikat dhe bazat shkencore për zhvillimin e proceseve teknike të përpunimit dhe prodhimit të produkteve në sektorin e ushqimit për njeriun.

 

 

Kredi ECTS 60  
Titulli që fitohet pas diplomimit Magjistër i teknologjisë, drejtimi – teknologjia e ushqimit  
Lista e lëndëve Semestri 1:

-Trendet në Inxhinjerinë procesuese Teknologjike

-Enzimat në Industrinë procesuese

-Zhvillimi i produkteve, metodave dhe proceseve të reja

-Lëndë zgjedhore nga lista unievrsitare **

-Lëndë zgjedhore 1

-Lëndë Zgjedhore 2

-Lëndë zgjedhore 3

 
Semestri 2: Tema e magjistraturës  
 
 
 
 
 
 

 

 

Lëndët zgjedhore (zgjidhen 3 lëndë nga kjo listë)

 

Nr. Rend. Lëndët
1 Statistikë
2 Materialet ambalazhuese dhe sistemet e paketimit
3 Menaxhimi i kualitetit
4 Lëndët shtesë në ushqime
5 Ndryshimet fiziko-kimike gjatë përpunimit të ushqimeve
6 Analiza senzorike
**Zgjedhore nga LU Lista universitare e UNT

Studime pasdiplomike

Programi Studimor Metalurgji dhe materialet metalike
Cikli II
Përshkrim i programit studimor Programi studimor Master në metalurgji dhe materiale metalike ofron njohuri duke trajtuar metodikat dhe bazat shkencore për zhvillimin e proceseve teknike të përpunimit dhe prodhimit të metaleve me përdorim në industri të ndryshme

 

Kredi ECTS 60
Titulli që fitohet pas diplomimit Magjistër i shkencave teknologjike, drejtimi: metalurgji, dizajn dhe menaxhment
Lista e lëndëve Semestri i parë:

-Shkenca e metaleve

-Ekzaminimi i materialeve metalike

-Teoria e eksperimentit dhe modelimi matematikor

-Lëndë zgjedhore I

-Lëndë zgjedhore II

-Lëndë zegjore III

Semestri i dytë:

-Tema e magjistraturës

 

Lëndët zgjedhore (1,2,3)

 

Nr. rendor Lëndët
1 Transformacionet e fazës
2 Aliazhet sepciale me bazë hekuri
3 Aliazhet rezistente ndaj korozionit
4 Materialet metalike të sinterizuara
5 Pëprunimi i metaleve në gjendje të lëngët
6 Përpunimi i metaleve në gjendje plastike
7 Përpunimimi termik i materialeve metalike
8 Metalurgjia dhe saldimi
9 Kapituj të zgjedhur të përpunimit të metaleve në gjendje të lëngët
10 Kapituj të zgjedhur të përpunimit të metaleve në gjendje plastike
11 Procedurat bashkëkohore të përpunimit sipërfaqësor të metaleve
12 Procedurat bashkëkohorë të saldimit të materialeve metalike

 

Researcher with microscope with a GMO vegetables. Genetically modified organism or GEO here transgenic plant is an plant whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques known as recombinant DNA technology.

Fakulteti i Shkencave Teknologjike si njësi akademike pranë Universitetit Nënë Tereza ofron 2 programe studimore edhe atë: Teknologji Ushqimore dhe Inxhinjeria e Materialeve me Nanoteknologji. Roli i Fakultetit të Shkencave Teknologjike është që të përgatisë kuadro profesional që të do punojnë në sektorin e Teknologjisë së Ushqimeve dhe Teknologjisë së materialeve dhe Nanoteknologjisë që përbëjnë degë shumë të rëndësishme për zhvillimin e industrisë dhe eknomisë së vendit në përgjithësi.