Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Mirë se vini!
Stafi Akademik
Studime deridiplomike
  1. Informatikë – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [ Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  2. Informatikë Mësimdhënie – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  3. Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar) – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  4. Shkencat kompjuterike dhe inxhineria – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
Studime pasdiplomike
  1. Informatikë – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  2. Informatikë Mësimdhënie – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  3. Inxhinieri Softuerike e Aplikuar – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]

Sekretar i Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Rrahim Jashari
rrahim.jashari@unt.edu.mk


Fakulteti i Informatikës paraqet një disiplinë dinamike, sfiduese dhe konkurruese që krijon kuadrot e nevojshme për epokën dixhitale. Programet e integruara të studimit, studimet laboratorike me infrastrukturë të cilësisë së lartë, aftësia për të kryer punë praktike në kompanitë dhe organizatat më të njohura të vendit, si dhe aktivitete të shumta universitare do të kontribuojnë në diplomimin në Fakultetin e Informatikës, të gatshëm për të përfunduar me sukses rrugën e karrierës në fusha të ndryshme të industrisë dhe akademisë.

Fakulteti i Informatikës në Universitetin Nënë Tereza u themelua nga njerëz që kishin një vizion. Ky vizion ishte se si informatika të përshtatet në frymën unike të Universitetit, një institucion i orientuar në arritjet akademike në sferën e informatikës në relacion me industrinë e teknologjisë së informacionit dhe bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional. Departamenti ka pasur gjithmonë lidhje të ngushta me matematikën dhe inxhinierinë, por ka përjetuar gjithnjë e më shumë bashkëpunime me disiplina të tjera përkatëse për Universitetin, duke përfshirë sociologjinë, metodologjitë e mësimdhënies, filozofinë, ekonominë, statistikën dhe matematikën në përgjithësi, fizikën dhe të tjera. Këto bashkëpunime rrisin rëndësinë e Informatikës në një kuptim më të gjerë. Programi i Informatikës do të ndihmojë në zhvillimin e një themeli të fortë në matematikë dhe informatikë të kërkuar nga industria dhe të nevojshme për të hyrë në këtë fushë me kërkesa të larta gjithnjë në zhvillim. Studentët ndjejnë aftësinë për të zgjidhur probleme, rrisin aftësinë e tyre për të menduar në mënyrë abstrakte dhe zhvillojnë aftësitë e projektimit për të zgjidhur probleme të ndryshme që kërkojnë kreativitet dhe inovacion.

Fakulteti dhe studentët e Fakultetit të Informatikës janë aktivë në kërkime dhe publikime, duke kërkuar të avancojnë studimet e informatikës. Fushat e kërkimit të fakultetit janë të larmishme dhe shpesh zgjerohen në shumë aspekte, por në përgjithësi përfshijnë: mjediset e të mësuarit të programimit, mësimin elektronik, m-learning, analitikën e të dhënave dhe shkencat vendimmarrëse; nxjerrja e të dhënave, përfaqësimi dhe vizualizimi; studime të projektimit; programim celular, informatikë me në qendër njeriun; organizatat dhe burimet e informacionit; marrja e informacionit; siguria e informacionit, etika; Menaxhimi i njohurive; studime shkencore, socio-teknike; dhe inxhinieri kompjuterike.

Hulumtimi në informatikë në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup po fokusohet në paradigma të reja që avancojnë teknologjinë e informacionit dhe mundësojnë mënyra të reja të të menduarit dhe transformojnë shoqërinë. Forca jonë qëndron në aftësinë tonë për të kryer kërkime inovative dhe bashkëpunuese që synojnë zgjidhjen e problemeve të mëdha dhe komplekse ndërdisiplinore. Programi ynë kërkimor përfshin një ekspertizë në fusha kyçe, duke përfshirë informatikë teorike (shkenca kompjuterike dhe sisteme kompjuterike), qendra dhe institucione të reja ndërdisiplinore të orientuara drejt aplikimit që mbledhin kolegë nga fakultete të tjera dhe merren me qëllimet parësore të universitetit në fusha të tilla si e- mësimi, gjuha, rrjetet sociale dhe sfidat e reja shëndetësore.