Informatikë

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Metodat numerike
 • Projektimi i Bazave të të dhënave
 • Dizajnimi i gjuhëve programuese
 • Lëndë zgjedhore
 • Metodologjia e punës shkencore
 • Zhvillimi i softuerit
 • Teza e magjistraturës 
 • Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore të programit studimor

 • Psikologjia kriminale
 • Shoqëria Civile
 • E drejta e pronës intelektuale
 • Etika dhe komunikimi në biznes
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • Sociologjia politike
 • Arkitektura kompjuterike
 • Civilizimi perëndimor
 • Menaxhimi Strategjik
 • Civilizimi Turk