Informatikë

Fakulteti: Shkencat e Informatikës

Drejtimi: Informatikë

Cikli i studimeve: Cikli i parë

Kredi ECTS: 240

Ky program strukturën elementare e ka të bazuar mbi Informatikën e aplikuar dhe ofron mundësinë e pregatitjes së studentëve për një karrierë të bazuar në industri.Të diplomuarit e këtij drejtimi do të kenë fituar njohuri mbi konceptet themelore në fushen  e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe njohuri të avancuara në dizajnimin dhe zhvillimin e web-it, sistemet e informacionit dhe menaxhimin e tyre, sistemet e shpërndara, dizajnimin dhe implementimin e rrjetave kompjuterike,  krijimin dhe administrimin e bazave të të dhënave, etj.

Informatike Bachelor-1