Inxhineri makinerike dhe menaxhment


VITI PARE

Semestri 1

Semestri 2

Matematika 1 

Grafika inxhinierike 

Statika dhe forca e materialeve 

Fizika 

Lëndë me zgjedhje 

Matematika 2 

Bazat e inxhinierisë elektrike 

Kinematika dhe dinamika 

Materiale inxhinierike 

Lëndë me zgjedhje 

VITI DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Matematika 3 

Elementet mekanike 

Zhvillimi i qëndrueshëm në teknologji 

Teknikat CAD 

Lëndë me zgjedhje 

Mjetet e transportit 

Bazat e ndërtimit 

Mekanika e lëngjeve dhe përbërësve 

Termodinamika 

Sistemet e menaxhimit automatik 

VITI TRET

Semestri 5

Semestri 6

Parimi dhe procesi i projektimit 

Vizualizimi në Dizajn në Inxhinieri 

Ndërtimi i produkteve 

Ergonomia e produkteve 

Lëndë me zgjedhje 

Teknologjitë e prodhimit 

Faktorët njerëzorë në siguri 

Prototipizim 

Projektimi dhe montimi i prodhimit 

Lëndë me zgjedhje 

VITI I KATËRT

Semestri 7

Semestri 8

Eko-dizajn 

Menaxhimi i cilësisë 

Kërkesat teknike dhe testimi i produktit 

Lëndë me zgjedhje 

Praktikoni 

Metrologjia dhe sistemet e matjes 

Menaxhimi i zhvillimit teknologjik dhe inovacionit 

Menaxhimi i ciklit jetësor të produktit 

Projekti 

Diploma 

Lëndët Zgjedhore 

Gjuhe angleze 

Informatikë 

Hyrje në Programim 

Praktikumi Matlab 

Kimia e materialeve 

Makinat elektrike dhe transformatorët 

Cikli jetësor i materialeve 

Automjete të gjelbra, të sigurta dhe gjithëpërfshirëse 

Modele dhe procedura virtuale 

Qëndrueshmëria në trafik 

Parimet e Marketingut 

Kontabiliteti për Biznes të Qëndrueshëm 

Praktikoni 

Projekti