Fakulteti: Shkencat e Informatikës
Drejtimi: Inxhinieri Softuerike e Aplikuar
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 120 

 

INXHINIERI SOFTUERIKE E APLIKUAR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITETI “NENE TEREZA” – SHKUP

 

Fakulteti i Shkencave të Informatikës

 

 

Përshkrimi i programit studimor

 

INXHINIERI SOFTUERIKE E APLIKUAR

 

 

Studime të ciklit të dytë  (2 vite, 120 ECTS kredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurrikula dhe programi i ciklit të dytë të studimeve në degën “Inxhinieri Softuerike e Aplikuar”, Fakulteti i Shkencave të Informatikës – UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” – SHKUP

 

 

 

Kodi

 

Lëndët

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi Kreditë
Lëndët obligative 11 + 8 315 720 30
FIP7O1 Metodologjia e hulumtimit 3 + 2 75 180 6
FIP 7O2 Inxhinieria Softuerike e aplikuar 3 + 2 75 180 6
FIP 7O3 Algoritme të avancuara dhe struktura e të dhënave 2 + 2 60 180 6
FIP 7O4 Punë praktike seminarike 2 + 3 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga Lista 1 2 + 2 60 180 6
Lista e lëndëve zgjedhore 1                          2 + 2 60 180 6
FIP 7Z1 Dizajn i orientuar në objekte 2 + 2 60 180 6
FIP 7Z2 Depo e të dhënave dhe përpunimi analitik 2 + 2 60 180 6
GJITHSEJ 14 + 9 = 21 315 900 30

 

 

 

Kodi  

LËNDËT

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi  

Kreditë

Lëndët obligative 9 + 5 210 600 30
FIP 8O1 Bazat e të dhënave të avancuara 3 + 2 75 180 6
FIP 8O2 Testimi softuerik i avancuar 3 + 2 75 180 6
FIP 8O3 Ndërfaqja njeri-kompjuter 3 + 1 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga Lista 2 2 + 2 60 180 6
Lëndë zgjedhore universitare 2 + 1 45 120 4
Mësim praktik (i detyrueshem) 2 + 1 45 120 2
Lista e lëdëve zgjedhore   2                           2 + 2 60 180 6
FIP 8Z1 Programim i aplikuar në pajisjet e lëvizshme 2 + 2 60 180 6
FIP 8Z2 Teknologjitë semantike 2 + 2 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga lista universitare 2 + 1 45 120 4
Mësim praktik (i detyrueshëm) 2 + 0 60 60 2
GJITHSEJ 14 + 7 = 21 315 900 30

 

 

Kodi  

LËNDËT

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi  

Kreditë

Lëndët obligative 9 + 5 210 600 30
FIP 9O1 Inxhinieri e aplikuar e rrjetit 3 + 2 75 180 6
FIP 9O2 Programim i aplikuar i rrjetit 3 + 2 75 180 6
FIP 9O3 Arkitektura softuerike e orientuar në shërbime 3 + 1 60 180 6
FIP 9O4 Menaxhimi i projekteve softuerike 2 + 2 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga  Lista 3 2 + 2 60 180 6
Lista e lëndëve zgjedhore  3                     2 + 2 60 180 6
FIP 9Z1 Programim në Cloud 2 + 2 60 180 6
FIP 9Z2 Inteligjencë artificiale e aplikuar 2 + 2 60 180 6
FIP 9Z3 Praktikat e Aplikuara të Inxhinierisë 2 + 2 60 180 6
GJITHSEJ 13 + 8 = 21 315 900 30

 

Kodi  

Lëndët

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi  

Kreditë

Lëndët obligative 2 + 0 1 80 180 2
FIP10O1 Mësim praktik (i detyruar) 2 + 0 180 180 2
         Tema e Masterit 3 + 4 45 180 12
Lëndë zgjedhore nga Lista 6 2 + 2 45 180 6
Lëndë zgjedhore nga  Lista 6 2 + 2 45 180 6
Lëndë zgjedhore universitare 2 + 1 45 120 4

 

 

Litsa e lëndëve zgjedhore 6   2 + 2 90 300 10
FIP 10Z1 Menaxhimi i sistemeve të informacionit 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z2 Të menduarit e dizajnit për inovacion në biznes 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z3 Big Data 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z4 Projekt softuerik me zbatim individual 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z0 Tema e masterit 3 + 4 45 180 12
Lëndë zgjedhore nga lista universitare 2 + 1 45 120 4
Mësim praktik (i detyrueshëm) 2 + 0 30 120 2
GJITHSEJ 15 + 6 = 21 315 930 30

 

 

 

 

 

 

               Kandidati/ja i(e) cili/cila me sukses do t[i kalojë të gjitha provimet e ciklit të dytë dhe do të përzgjedhi dhe mbrojë me sukses temën e Magjistraturës do të marrë titullin Magjistër i Shkencave i diplomuar në inxhinerinë softuerike të aplikuar.

 

Programi i studimeve të çrregullta realizohet me 50% të kontakt orëve të parapara në programin e studimeve të rregullta. Organizimi i kontakt orëve përshtatet sipas mundësive të studentit dhe zgjat më shumë se programi i studimeve të rregullta, por jo më shumë se 2 vite akademike.

 

Lëndët zgjedhore nga lista e lirë e lëndëve zgjedhore nga njesitë e UNT-së, të cilat mund të zgjedhen nga studentët e programit studimor të Inxhinierisë Softuerike të Aplikuar .

 

 

Lëndët zgjedhore sipas listës së Universitetit
Zgjedhoret Orët Kontakt orët Gjithsej ECTS
1 Hyrje në programim 2 + 1 45 90 4
2 Aftësi të informacionit 2 + 1 45 90 4
3 Aftësi të avancuara të informacionit 2 + 1 45 90 4
4 Teknologjia e Internetit 2 + 1 45 90 4
5 Etika në biznes 2 + 1 45 90 4
6 Ndërmarrësi 2 + 1 45 90 4
7 Kapituj të zgjedhur nga Probabiliteti dhe Statistika 2 + 1 45 90 4
8 Kapituj të zgjedhur nga Fizika 2 + 1 45 90 4
9 Pjesë nga Matematika elementare, të aplikuara në inxhinieri  

2 + 1

 

45

 

90

4
10 Web programimi 2 + 1 45 90 4
11 Matematika numerike me zbatim 2 + 1 45 90 4
12 Ushqim, media dhe shoqëria 2 + 1 45 90 4
13 Hyrje në industrinë e ushqimit 2 + 1 45 90 4
14 Bazat e shkencës së materialeve 2 + 1 45 90 4
15 Kapituj të zgjedhur nga kimia 2 + 1 45 90 4
16 Bazat e burimeve energjetike të rinovueshme 2 + 1 45 90 4
17 Kapituj të zgjedhur nga biologjia 2 + 1 45 90 4
18 Kartografia e përgjithshme 2 + 1 45 90 4
19 Gjeo informatika 2 + 1 45 90 4
20 Menaxhim me resurse njerëzore 2 + 1 45 90 4
21 Arkitektura e kompjuterëve 2 + 1 45 90 4
22 Rregullat e trafikut (komunikacionit) 2 + 1 45 90 4
23 Logjistikat urbane 2 + 1 45 90 4
24 Bazat e ekonomise 2 + 1 45 90 4
25 Bazat e inxhinerisë 2 + 1 45 90 4
26 Gjëra moderne në konstruktim 2 + 1 45 90 4
27 Trende bashkohore në arkitekturë 2 + 1 45 90 4
28 Eko-Arkitekturë dhe Projektim i qëndrueshëm 2 + 1 45 90 4
29 Komunikimi me publikun dhe

arti i të folurit

2 + 1 45 90 4
30 Gazetaria kërkimore 2 + 1 45 90 4
31 Kontradiktat në debatin publik 2 + 1 45 90 4
32 Multikulturalizmi europian 2 + 1 45 90 4
33 Gjuhë angleze për qëllime të veçanta 1 2 + 1 45 90 4
34 Gjuhë angleze për qëllime të veçanta 2 2 + 1 45 90 4
35 Gjuhë rumune për qëllime të veçanta 2 2 + 1 45 90 4
Gjithsej 2 + 1 45 90 4

 

 

Pjesëmarrja e lëndëve zgjedhore  nga Lista e lëndëve të lira zgjedhore në programin studimor Inxhinieri Softuerike e Aplikuar, në përputhje me amandamentet në Ligjin për Arsimin e Lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 25/11) është 10% e numrit të përgjithshëm të lëndëve në programin studimor.

Lëndët zgjedhore nga lista e lirë e lëndëve zgjedhore kanë statusin e lëndëve obligative dhe studentet janë të obliguar t’i përzgjedhin ato.   Përzgjedhja e këtyre lëndëve bëhet sipas vullnetit dhe interesave të studentëve. Përzgjedhja e lëndëve zgjedhore nga lista e lirë e lëndëve bëhet në bazë  të nivelit të avansimit dhe zhvillimit që duan te arrijnë studentët, si pikësznim në karrierën e tyre.