Inxhinieri Softuerike e Aplikuar

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Metodologjia e hulumtimit
 • Inxhinieria softuerike e aplikuar
 • Algoritme të avancuara dhe strukturat e të dhënave
 • Punë praktike seminarike
 • Lëndë zgjedhore
 • Bazat e të dhënave të avancuara
 • Testimi sofuerik i avancuar
 • Ndërfaqja njeri-kompjuter
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore Universitare

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Inxhinieri e aplikuar e rrjetit
 • Programim i aplikuar i rrjetit
 • Arkitektuara softuerike e orientuar në shërbime
 • Menaxhimi i projekteve softuerike
 • Lëndë zgjedhore
 • Mësim praktik
 • Tema e masterit
 • Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore të programit studimor

 • Psikologjia kriminale
 • Shoqëria Civile
 • E drejta e pronës intelektuale
 • Etika dhe komunikimi në biznes
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • Sociologjia politike
 • Arkitektura kompjuterike
 • Civilizimi perëndimor
 • Menaxhimi Strategjik
 • Civilizimi Turk