Ndërtimtari – Konstruktiv

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Matematikë inxhinierike 1
 • Gjeometri përshkruese
 • Mekanika – Statika 1
 • Gjeologji inxhinierike
 • Ndërtimet e ndërtesave 1
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Matematikë inxhinierike 2
 • Llogaritjet kompjuterike
 • Mekanika – Statika 2
 • Mekanika e materialeve 1
 • Materiale ndërtimi
 • Mekanika e lëngjeve
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Bazat e programimit
 • Mekanika – Dinamika 1
 • Mekanika e materialeve 2
 • Teknologjia e betonit
 • Struktura prej druri
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Teoria e strukturave 1
 • Strukturat e çelikut 1
 • Strukturat e betonit 1
 • Hyrje në mekanikën e tokës
 • Strukturat hidraulike
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

 • Detaje strukturore
 • Instalimet e ndërtimit
 • Strukturat e betonit 2
 • Strukturat dhe themelet gjeoteknike
 • Hidroteknika urbane
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Bazat e projektimit aseizmik
 • Strukturat e çelikut 2
 • Mësimdhënie praktike
 • Krijimi i temës – Bachelor
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore

Lëndë zgjedhore të programit studimor

 • Gjuha angleze 1
 • Gjuha shqipe 1
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – CAD 1
 • Bazat e Inxhinierisë
 • Gjuha angleze 2
 • Gjuha shqipe 2
 • Matematikë inxhinierike 3
 • Statistikat me aplikim
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – Modelimi 3D
 • Fizika e ndërtimit dhe efiçenca e energjisë
 • Ekologjia dhe mjedisi
 • Matematikë inxhinierike 4
 • Hyrje në metodat numerike
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – Dokumentacioni
 • Mekanika – Dinamika 2
 • Teoria e strukturave 2
 • Objektet infrastrukturore
 • Mirëmbajtja dhe mbikëqyrja e strukturave
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
 • Grafika kompjuterike
 • Teknika moderne në ndërtim
 • Menaxhimi dhe teknologjia e ndërtimit
 • Siguria e sheshit të ndërtimit