1. Fletparaqitje për konkurs për rektor
  2. Vеndim për shpallje të konkursit për zgjedhje të Rektorit
  3. Konkursi
  4. UDHËZUES për procedurën për zgjedhjen e rektorit të UNT-së
    1. Shtojca 4 – Njoftim për mbikqyrës të autorizuar
    2. Shtojca 12 – Pëlqim për mënyrën e komunikimit
  5. PROGRAMI I AKTIVITETEVE PËR ZGJEDHJE TË REKTORIT TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” NË SHKUP për periudhën mandatore 2022-2025

VENDIM PËR KANDIDATIN E ZGJEDHUR – ODLUKA ZA IZBRAN KANDIDAT

PROCESVERBAL NGA REZULTATET E AKUMULUARA – ZAPISNIK OD SUMIRANI REZULTATI