Programi kundër korrupsionit

Me Vendim të Sentit të Universitetit nr. 02-41/1 të datës 18.01.2022, prof. inor. dr. Drenusha Kamberi është zgjedhur për person të autorizuar për pranim të kallëzimeve për korrupsion.e- mail: drenusha.kamberi@unt.edu.mktel: 071/ 305-851


Со Одлука на Сенатот на Универзитетот бр. 02-41/1 од 18.01.2022 година, вонр. проф. д-р Дренуша Камбери е избрана за овластено лице за прием на пријави од  корупција.е-маил: drenusha.kamberi@unt.edu.mkтел: 071/ 305-851